اسم پسر با ب

نام معنی نام جزییات
باهوز گردباد مشاهده
بوار محل عبور در رودخانه مشاهده
بوژان ، نمو کردن، شکوفا شدن ، بةخود بالیدن مشاهده
برین پیشین ، عریض، پهناور مشاهده
بسطام نام دایی خسرو پرویز پادشاه ساسانی مشاهده
بابر ببر، لقب بعضی از پادشاهان ترک مشاهده
باشار مقاومت ، مقابله ، چاره، علاج،‌ درمان ‏ مشاهده
بهاوند دارنده نیکی مشاهده
بهفر مرکب از به( بهتر، خوبتر) + فر ( شکوه، جلال) مشاهده
بستور نام پسر زریر برادر گشتاسپ مشاهده
بسیم خوشحال، شادمان و خندان مشاهده
بارشین در اصطلاح مردم فارس، درختچه مشاهده
بالاچ از سرداران بلوچ مشاهده
بهبود پیشرفت تدریجی - حرکت رو به بهتر شدن مشاهده
بهفام مرکب از به (بهتر یا خوب) + فام(رنگ) مشاهده
بحیرا نام عابدی نصرانی که بیست سال قبل از نبوت پیامبر، د... مشاهده
بختیاری خوشبختی، کامرانی ، یکی از تیرةهای بزرگ کرد لرستان... مشاهده
برات اعمال نیک و خیرات - همچنین شب نیمه شعبان که احیا و... مشاهده
برادر اخوی، داداش ، کنایه ‏از رفیق مشاهده
بردیس (به کسر ب ) مرد مغرور مشاهده
برزمهر مرکب از برز( نیرومند، باشکوه) + مهر (خورشید) ، از... مشاهده
برزو بلند بالا ، کنایه ‏از عظمت ،نام پسر سهراب پسر رستم... مشاهده
بروان پیش بند مشاهده
بیکس تنها و بدون حامی مشاهده
بریز محترم مشاهده
بریسکه «بروسکه» مشاهده
بریندار زخمی ، تخلص شاعر معاصر «محمد رستمی» مشاهده
بریکار وکیل مشاهده
بزرجمهر بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه س... مشاهده
بزرگ امید بسیار امیدوار، نام معلم خسرو پرویز پادشاه ساسانی مشاهده
بزوتنوه حرکت، جنبش ، کنایه ‏از پیروزی آرام آرام مشاهده
بزوین محرک مشاهده
بژار وجین کردن ، شمارش مشاهده
بژوار زمین سرسبز مشاهده
بستک رختخواب ، نام یکی از بزرگان دورة سکایی مشاهده
بستیر نوعی فرش با نقش‏های خیلی زیبا مشاهده
بسود دارای فایده مشاهده
بسوز از ته دل مشاهده
بسیه کافی مشاهده
بشتاسب گشتاسپ مشاهده
بابوی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی سپا... مشاهده
بابیک امیری که نامش در تاریخ سیستان آمده است مشاهده
باپوک کولاک مشاهده
باپیر پدر بزرگ ، کنایةاز دانای کهنسال ، تخلص شاعر کرد «ب... مشاهده
بغرا نام پادشاهی از خوارزم که به بخارا لشکر کشید و پایت... مشاهده
بگاش نام یکی از سرداران هخامنشی مشاهده
بلاش از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند کوچک یزگرد دوم پادش... مشاهده
بلاشان پلاشان، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از... مشاهده
بادان از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پیروز از سرداران دورا... مشاهده
بلباس بة برخی عشایر کرد بلباس می‏گویند مشاهده