اسم پسر با ب

نام معنی نام جزییات
بهبود پیشرفت تدریجی - حرکت رو به بهتر شدن مشاهده
بایرام عید، جشن،ترکی شده پدرام مشاهده
بهفام مرکب از به (بهتر یا خوب) + فام(رنگ) مشاهده
بختیار خوشبخت، سعید، نام استاد رودکی در موسیقی مشاهده
برات اعمال نیک و خیرات - همچنین شب نیمه شعبان که احیا و... مشاهده
برزان «بارزان» مشاهده
برزو بلند بالا ، کنایه ‏از عظمت ،نام پسر سهراب پسر رستم... مشاهده
برمک عنوان اجداد خاندان برمکیان و در اصل عنوان و لقبی ب... مشاهده
برهم بهره، حاصل، نام خوانندةکرد زبان «برهم حسن» مشاهده
بریز محترم مشاهده
بریسکه «بروسکه» مشاهده
برین پیشین ، عریض، پهناور مشاهده
بریندار زخمی ، تخلص شاعر معاصر «محمد رستمی» مشاهده
بریکار وکیل مشاهده
بزرجمهر بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه س... مشاهده
بزرگ امید بسیار امیدوار، نام معلم خسرو پرویز پادشاه ساسانی مشاهده
بزوتنوه حرکت، جنبش ، کنایه ‏از پیروزی آرام آرام مشاهده
بزوین محرک مشاهده
بژار وجین کردن ، شمارش مشاهده
بژوار زمین سرسبز مشاهده
بستک رختخواب ، نام یکی از بزرگان دورة سکایی مشاهده
بستیر نوعی فرش با نقش‏های خیلی زیبا مشاهده
بسود دارای فایده مشاهده
بسوز از ته دل مشاهده
بسیم خوشحال، شادمان و خندان مشاهده
بسیه کافی مشاهده
بشتاسب گشتاسپ مشاهده
بابوی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی سپا... مشاهده
بابیک امیری که نامش در تاریخ سیستان آمده است مشاهده
باپوک کولاک مشاهده
باپیر پدر بزرگ ، کنایةاز دانای کهنسال ، تخلص شاعر کرد «ب... مشاهده
بغرا نام پادشاهی از خوارزم که به بخارا لشکر کشید و پایت... مشاهده
بگاش نام یکی از سرداران هخامنشی مشاهده
بلاش از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند کوچک یزگرد دوم پادش... مشاهده
بلاشان پلاشان، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از... مشاهده
بادان از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پیروز از سرداران دورا... مشاهده
بلباس بة برخی عشایر کرد بلباس می‏گویند مشاهده
بادلیس کنایةاز همیشه ‏مست ، نام شهری درکردستان مشاهده
بادینان بهدینان، مۆمنان ، نام عشیرةایی معروف در کردستان ،... مشاهده
باذان نام جانشین خورخسرو فرماندار هاماوران در زمان انوشی... مشاهده
بلویر نی‏لبک مشاهده
بلیمت نابغه مشاهده
بمان علی بمان (فارسی) + علی(عربی) نامی که با آن طول عمر کود... مشاهده
باریسان نام قبیلةایی ازکردها مشاهده
باریکان دماغه ‏کوه مشاهده
بندن بلندی روی کوه مشاهده
بندوی نام دو تن از شخصیتهای شاهنامه در زمان ساسانیان مشاهده
بازبان کسی که ‏باز را برای شکار تربیت می‏کند مشاهده
بنشاد شاد بنیان مشاهده
بازیار بازدارندة، داور مسابقة پرش مشاهده