اسم پسر با ب

نام معنی نام جزییات
بارشین در اصطلاح مردم فارس، درختچه مشاهده
بارمان از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان... مشاهده
باریسان نام قبیلةایی ازکردها مشاهده
باریکان دماغه ‏کوه مشاهده
بازبان کسی که ‏باز را برای شکار تربیت می‏کند مشاهده
بازیار بازدارندة، داور مسابقة پرش مشاهده
بازیان مکان روباز ، مکانی نزدیک سلیمانیه ‏محل یکی از جنگه... مشاهده
باژار شهرک ، بازار، مکان داد و ستد مشاهده
باژه نام یکی از سرداران ایرانی در زمان اردشیر پادشاه هخ... مشاهده
باسام ترسناک مشاهده
باستان قدیمی، دیرینه، کهنه، گذشته مشاهده
باسکان قلةهای چند کوه ‏در یک سلسلةجبال مشاهده
باشار مقاومت ، مقابله ، چاره، علاج،‌ درمان ‏ مشاهده
باشو در گویش خوزستان بچه ای که تقاضای ماندنش را از خدا... مشاهده
باشوان نام کوهی در بانة، آشیانه مشاهده