اسم پسر با ب

نام معنی نام جزییات
بهسود از نامهای زمان ساسانیان مشاهده
بهسودان نام فرمانروای دیلمان در سده سوم یزدگردی مشاهده
بایزید با ایمان، مۆمن ، نام عارفی مشهور کرد زبان «بایزید... مشاهده
بایف بادام مشاهده
بتام خوشمزه مشاهده
بتاو سریع مشاهده
بهلول از عاقلان دیوانه نما در زمان هارون الرشید که هارون... مشاهده
بهمن داد داده بهمن مشاهده
بثریک اسم امام علی در زبان حبشی مشاهده
بهمنش وهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است مشاهده
بجرگ کنایه ‏از آدم بیباک وشجاع مشاهده
بهمنیار نام شاگرد ابوعلی سینا مشاهده
بخت آفرین آفریننده بخت و اقبال، نام پدر هیربد شهریار مشاهده
بهوران وه وران،آنکه دارای روح و روان نیکوست مشاهده
بهک نام موبد موبدان در زمان شاپور دوم پادشاه ساسانی مشاهده
بخش علی بخش (فارسی) + علی (عربی) ،کسی که نصیب و بخت از علی... مشاهده
بهیز نیرومند مشاهده
بخشان منتشر کردن مشاهده
بخشینر سخی،بخشنده،سخاوتمند مشاهده
بدرالدین ماه دین مشاهده
بدیع الزمان آن که زمان خود یگانه و بی نظیر است مشاهده
بوبان بةسوی بالا مشاهده
برآلین نام گیاهی خوشبو است کة مصرف طبی دارد مشاهده
بوپار نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی مشاهده
بوتان لهجةای در زبان کردی مشاهده
براخاس دوست دانا و عاقل مشاهده
بودیان نام یکی از قبایل ماد مشاهده
براخاص برا (کردی) + خاص( عربی) برادر خاص مشاهده
بوذر ابوذر،نام یکی از صحابه پیامبر(ص) مشاهده
بوذرجمهر بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه س... مشاهده
برادوست دوست صمیمی ، نام یکی از قبایل کرد ، نام کوهی در کر... مشاهده
بوراب از شخصیتهای شاهنامه، نام آهنگری در پایتخت قیصر روم... مشاهده
برام خوشبو مشاهده
بورباش از فرمانروایان کاسی مشاهده
براهام ابراهیم مشاهده
بورژک نام میزبان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی مشاهده
براهیم ابراهیم مشاهده
بورنگ نوعی ریحان کوهی مشاهده
براو زمینی کة بوسیله ‏چشمة یا رودخانه ‏آبیاری شود مشاهده
بوزرجمهر بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه س... مشاهده
برپرس مسئول. رئیس مشاهده
برتاو جای آفتابگیر مشاهده
برتن بردیس - به فتح ب و ت - مرد مغرور مشاهده
برته از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی از خاندان لو... مشاهده
بوستان افروز بستان افروز مشاهده
برجاسپ از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران تورانی مشاهده
بوسیان از قبایل ماد مشاهده
برچاو منتظر ، زیبا ، پدیده مشاهده
برداش نتیجه مشاهده
بردان نام یکی از پادشاهان اشکانی مشاهده