اسم پسر با ق

نام معنی نام جزییات
قاسم بخش کننده، مقسم، نام پسر پیامبر(ص)، به صورت پسوند... مشاهده
قلی غلام، بنده،به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آ... مشاهده
قائم ایستاده ، قدرتمند و بااراده ، لقب امام عصر عجل الل... مشاهده
قیصر معرب ار لاتین، لقب پادشاهان روم و بعضی از کشورهای... مشاهده
قنبر نام یکی از تابعان علی (ع) مشاهده
قباد از شخصیتهای شاهنامه، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه... مشاهده
قادر دارای قدرت، توانا،از نامهای خداوند مشاهده
قدرت توانایی ، توان ، سلطه و نفوذ مشاهده
قلندر هر یک از افراد قلندریه، فرقه ای از صوفی که به دنیا... مشاهده
قائد رهبر، پیشوا، پیش رو، ستاره ای در صورت فلکی دب اکب... مشاهده
قابل شایسته، لایق، از نامهای خداوند مشاهده
قابوس معرب از فارسی، کاووس کاووس، نام پسر وشمگیر از ام... مشاهده
قابیل معرب از عبری، به دست آوردن، نام پسر آدم(ع) و برادر... مشاهده
قارن از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کاوه آهنگر و سپهدار ف... مشاهده
قارون معرب از عبری، نام مردی ثروتمند از بنی اسرائیل معاص... مشاهده
قازان پادشاه مغولی ایران مشاهده
قالوس از شخصیتهای شاهنامه، نام پیری رومی و پیغام گزار قی... مشاهده
قاهر چیره، توانا مشاهده
قبیله توانایی، توان ، سلطه و نفوذ مشاهده
قدرت الله نیرو و توان خداوند مشاهده
قدیر توانا، قادر،از نامهای خداوند مشاهده
قدیس مؤمن، پرهیزکار و پاکدامن مشاهده
قراتکین غلام سیاه، نام یکی از امیران سامانی مشاهده
قربان چیزی که بوسیله آن به خدا تقرب یابند، قربانی، فدای... مشاهده
قطب الدین محور آیین و دین مشاهده
قمرالدین آن که در دین چون ماه می درخشد مشاهده
قهار نیرومند، پرزور،از نامهای خداوند مشاهده
قوام الدین آن که موجب استواری و استحکام دین است مشاهده
قوام الملک آن که موجب استحکام و استواری سرزمین است، لقب کلانت... مشاهده
قیطون از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه مصر در زمان حکومت... مشاهده
قیوم قائم به ذات، بسیار پایدار، از نامهای خداوند مشاهده