اسم پسر با ق

نام معنی نام جزییات
قائد رهبر، پیشوا، پیش رو، ستاره ای در صورت فلکی دب اکب... مشاهده
قائم ایستاده ، قدرتمند و بااراده ، لقب امام عصر عجل الل... مشاهده
قابل شایسته، لایق، از نامهای خداوند مشاهده
قابوس معرب از فارسی، کاووس کاووس، نام پسر وشمگیر از ام... مشاهده
قابیل معرب از عبری، به دست آوردن، نام پسر آدم(ع) و برادر... مشاهده
قادر دارای قدرت، توانا،از نامهای خداوند مشاهده
قارن از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کاوه آهنگر و سپهدار ف... مشاهده
قارون معرب از عبری، نام مردی ثروتمند از بنی اسرائیل معاص... مشاهده
قازان پادشاه مغولی ایران مشاهده
قاسم بخش کننده، مقسم، نام پسر پیامبر(ص)، به صورت پسوند... مشاهده
قالوس از شخصیتهای شاهنامه، نام پیری رومی و پیغام گزار قی... مشاهده
قاهر چیره، توانا مشاهده
قباد از شخصیتهای شاهنامه، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه... مشاهده
قبیله توانایی، توان ، سلطه و نفوذ مشاهده
قدرت توانایی ، توان ، سلطه و نفوذ مشاهده