اسم دختر با ث

نام معنی نام جزییات
ثنا <p>نام دخترانه ثنا با تلفظ /S&aelig;nā/ و املا San... مشاهده
ثمین گران بها، قیمتی مشاهده
ثمینا ثمین(عربی) + ا(فارسی) گران بها، قیمتی مشاهده
ثمر ثمره مشاهده
ثریا پروین(ستاره) مشاهده
ثمره میوه ، حاصل، نتیجه مشاهده
ثمینه گرانبها ، قیمتی ، ارزشمند مشاهده