اسم دختر با ث

نام معنی نام جزییات
ثنا ستایش ، دعا ، شکر، سپاس مشاهده
ثمین گران بها، قیمتی مشاهده
ثمینا ثمین(عربی) + ا(فارسی) گران بها، قیمتی مشاهده
ثمر ثمره مشاهده
ثریا پروین(ستاره) مشاهده
ثمره میوه ، حاصل، نتیجه مشاهده
ثمینه گرانبها ، قیمتی ، ارزشمند مشاهده