اسم پسر با ک

نام معنی نام جزییات
کیان پادشاهان، سلاطین، دومین سلسله پادشاهی از دوره تار... مشاهده
کارن نام سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی که علیه اشک ب... مشاهده
کوروش نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از مقتدر... مشاهده
کیارش <p>(تلفظ: kiyāra&scaron;) اسمی پسرانه و ایرانی از... مشاهده
کسری کسرا،معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساس... مشاهده
کسرا کسری ، معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه س... مشاهده
کمیل نام پسر زیاد ازیاران علی (ع) نام دعائی منسوب به ک... مشاهده
کیاشا شاهنشاه ، شاه شاهان ، مرکب از کیا یه معنی حاکم ، س... مشاهده
کیاراد پادشاه جوانمرد ، مرکب از کیا به معنای سلطان و پادش... مشاهده
کیانمهر مرکب از کیان به معنای سرزمین یا جمع کی به معنی شاه... مشاهده
کاوه از شخصیتهای شاهنامه، نام آهنگری ایرانی در زمان ضحا... مشاهده
کامیار کامیاب مشاهده
کورش کوروش - نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر ا... مشاهده
کوهیار کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان مشاهده
کیاوش مانند پادشاه مشاهده
کیا پادشاه سلطان، حاکم، فرمانروا مشاهده
کیهان جهان، دنیا، گیتی مشاهده
کارینا چهارمین مملکت از ممالک تابعه قوم پارت که توسط ولات... مشاهده
کوشا ساعی، تلاشگر مشاهده
کامران آن که در هر کاری موفق است، چیره، مسلط مشاهده
کاوان <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه کاوان با تلفظ /Kāvān/... مشاهده
کیسان لقب مختار ثقفی مشاهده
کاویان پرچم کاوه که به درفش کاویانی معروف است مشاهده
کوشان کوشا-ساعی تلاشگر مشاهده
کوچک دارای حجم اندک، ریز، نام یکی از گوشه های موسیقی ا... مشاهده
کاظم فروبرنده خشم، بردبار، حلیم، لقب امام هفتم شیعیان مشاهده
کامیاب آن که به خواست و آرزویش رسیده باشد، پیروز مشاهده
کیومرث نخستین فرمانروای جهان بنا به روایت شاهنامه، نام او... مشاهده
کامدین خواسته دین مشاهده
کریم بخشنده، سخاوتمند،از نامهای خداوند مشاهده
کوشیار از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخ... مشاهده
کسا عبای ضخیم مشاهده
کوروس کوروش، نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از... مشاهده
کوهسار جایی که دارای کوههای متعدد است مشاهده
کیارخ کیاچهر، آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است مشاهده
کال نام همسرشرمیون مشاهده
کامبیز گویش امروزی کبوجیه، نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
کامکار کامروا، موفق مشاهده
کاکو از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تازی نبیره ضحاک در... مشاهده
کرم بزرگواری، بخشندگی جوانمردی،لطف، احسان مشاهده
کمال آخرین حد چیزی، نهایت،بی عیب و نقص بودن،خردمندی، دا... مشاهده
کمال الدین کامل در دین، سبب کمال دین، نام یکی از نقاشان معروف... مشاهده
کهیار کوهیار، کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرس... مشاهده
کیارنگ رنگ پاکیزه و لطیف مشاهده
کیازند پادشاه بزرگ مشاهده
کیان شیر پادشاه شجاع، نام یکی از سرداران بهمن مشاهده
کیخسرو پادشاه بزرگ و والامقام، از شخصیتهای شاهنامه، نام پ... مشاهده
کیقباد، کیغباد از شخصیتهای شاهنامه، نام نخستین پادشاه کیانی ایران... مشاهده
کیوس نام پسر قباد و برادر بزرگ انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
کیکاووس از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پادشاه کیانی، پسر ک... مشاهده