اسم پسر با ک

نام معنی نام جزییات
کیان پادشاهان، سلاطین، دومین سلسله پادشاهی از دوره تار... مشاهده
کارن نام سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی که علیه اشک ب... مشاهده
کوروش نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از مقتدر... مشاهده
کیارش <p>(تلفظ: kiyāra&scaron;) اسمی پسرانه و ایرانی از... مشاهده
کسرا کسری ، معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه س... مشاهده
کسری کسرا،معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساس... مشاهده
کیاشا شاهنشاه ، شاه شاهان ، مرکب از کیا یه معنی حاکم ، س... مشاهده
کمیل نام پسر زیاد ازیاران علی (ع) نام دعائی منسوب به ک... مشاهده
کیاراد پادشاه جوانمرد ، مرکب از کیا به معنای سلطان و پادش... مشاهده
کاوه از شخصیتهای شاهنامه، نام آهنگری ایرانی در زمان ضحا... مشاهده
کامیار کامیاب مشاهده
کیانمهر مرکب از کیان به معنای سرزمین یا جمع کی به معنی شاه... مشاهده
کوهیار کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان مشاهده
کیهان جهان، دنیا، گیتی مشاهده
کورش کوروش - نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر ا... مشاهده
کیا پادشاه سلطان، حاکم، فرمانروا مشاهده
کیاوش مانند پادشاه مشاهده
کیسان لقب مختار ثقفی مشاهده
کارینا چهارمین مملکت از ممالک تابعه قوم پارت که توسط ولات... مشاهده
کامران آن که در هر کاری موفق است، چیره، مسلط مشاهده
کاوان <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه کاوان با تلفظ /Kāvān/... مشاهده
کوشا ساعی، تلاشگر مشاهده
کوچک دارای حجم اندک، ریز، نام یکی از گوشه های موسیقی ا... مشاهده
کاویان پرچم کاوه که به درفش کاویانی معروف است مشاهده
کوشان کوشا-ساعی تلاشگر مشاهده
کریم بخشنده، سخاوتمند،از نامهای خداوند مشاهده
کامیاب آن که به خواست و آرزویش رسیده باشد، پیروز مشاهده
کاظم فروبرنده خشم، بردبار، حلیم، لقب امام هفتم شیعیان مشاهده
کیومرث نخستین فرمانروای جهان بنا به روایت شاهنامه، نام او... مشاهده
کامبیز گویش امروزی کبوجیه، نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
کامدین خواسته دین مشاهده
کیخسرو پادشاه بزرگ و والامقام، از شخصیتهای شاهنامه، نام پ... مشاهده
کوشیار از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخ... مشاهده
کی راد پادشاه بخشنده مشاهده
کمال آخرین حد چیزی، نهایت،بی عیب و نقص بودن،خردمندی، دا... مشاهده
کسا عبای ضخیم مشاهده
کمبوجیه نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
کی زاد زاده پادشاه مشاهده
کیارخ کیاچهر، آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است مشاهده
کال نام همسرشرمیون مشاهده
کاکو از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تازی نبیره ضحاک در... مشاهده
کوروس کوروش، نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از... مشاهده
کوهسار جایی که دارای کوههای متعدد است مشاهده
کامکار کامروا، موفق مشاهده
کاووس از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیقباد پادشاه کیانی مشاهده
کاووش جستجو،بررسی، تحقیق مشاهده
کاکی نام پدر ماکان دیلمی مشاهده
کرم بزرگواری، بخشندگی جوانمردی،لطف، احسان مشاهده
کشواد از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر گودرز، سردودمان گودرز... مشاهده
کمال الدین کامل در دین، سبب کمال دین، نام یکی از نقاشان معروف... مشاهده