اسم پسر با ک

نام معنی نام جزییات
کمال الملک آن که موجب کمال سرزمین و ملک است، لقب یکی از تقاشا... مشاهده
کمانگیر کماندار مشاهده
کمبوجیه نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
کمیل نام پسر زیاد ازیاران علی (ع) نام دعائی منسوب به ک... مشاهده
کنارنگ فرماندار، حاکم، لقب مرزبان ابرشهر در زمان ساسانیان مشاهده
کندر صمغی خوشبو،از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان تورانی... مشاهده
کندرو از شخصیتهای شاهنامه، نام پیشکار ضحاک مشاهده
کهار گهار، از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو... مشاهده
کهرم از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی در سپاه افرا... مشاهده
کهیار کوهیار، کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرس... مشاهده
کهیلا از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی در سپاه افرا... مشاهده
کوت از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هزاره سرداران رومی و... مشاهده
کوچک دارای حجم اندک، ریز، نام یکی از گوشه های موسیقی ا... مشاهده
کورش کوروش - نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر ا... مشاهده
کورنگ نام پسر گرشاسپ از پادشاهان پیشدادی مشاهده