اسم پهلوی

نام معنی نام جزییات
یسنا <p style="text-align: justify;">یسنا (تلفظ: yasnā)... مشاهده
آوینا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه آوینا با تلفظ /Āvinā... مشاهده
گندم <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه گندم با تلفظ /G&aeli... مشاهده
آسنا <p>(تلفظ: āsnā) اسمی دختران، ایرانی و اوستایی نام... مشاهده
ویانا <p>(تلفظ: viyānā) اسمی ایرانی و اوستایی دخترانه</p... مشاهده
ستیا <p>(تلفظ: setiyā) اسمی دختران ایرانی و اوستایی</p>... مشاهده
اریا در زبان کلدانی به معنی برج اسد-درخت آمله که دارای... مشاهده
هامین <p>اسم پسرانه هامین با تلفظ /Hā.min/ و اَشکال نوشت... مشاهده
آبتین روح کامل-انسان نیکو کار - از شخصیتهای شاهنامه، نام... مشاهده
فرهام نیک اندیش ، تغییر یافته واژه اوستایی فرایوهومت مشاهده
آرمیتا الهه نعمت - آرامش یافته مشاهده
کاوه از شخصیتهای شاهنامه، نام آهنگری ایرانی در زمان ضحا... مشاهده
تیدا دختر خورشید ، زاییده خورشید ، دهتر زیبارو ، مرکب ا... مشاهده
اوستا نام کتاب مقدس زرتشتیان مشاهده
البرز مرکب از کوه +بلند نام رشته کوهای شمالی ایران که سر... مشاهده
پارمیدا پارمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -... مشاهده
گل نام زنی در منظومه ویس و رامین مشاهده
اروشا اروشه ، به فتح الف ، سفید، روشن، دختری با روی سپی... مشاهده
ونداد خواهش، امید، آرزو، نام پسر سوخر از خاندان قارن مشاهده
بابک استوار ، پدر کوچک ، پاپک، از شخصیتهای شاهنامه، نام... مشاهده
سوشیانت سوشیانس،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی که... مشاهده
مانترا به سکون نون و فتح ت ، کلام مقدس ، سخن ایزدی ، گفتا... مشاهده
الوند اروند ، دارای تندی و تیزی، نام کوهی در جنوب همدان مشاهده
اترین آترینا - آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ ن... مشاهده
هاوش امت - پیروان یک پیامبر مشاهده
رسپینا فصل پاییذ مشاهده
پرشان رزمجو مشاهده
سروشا سروش + الف تانیث.در اوستا سروش به معنی اطاعت و فرم... مشاهده
آذر نام ماه نهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آتش، نام... مشاهده
اردشیر آن که حکومت مقدس دارد، شهریاری و پادشاهی مقدس، از... مشاهده
ارسن به فتح الف و سین ، مجلس ، بزم ، انجمن ، مجمع مشاهده
مهستا دختر سنگین،بانوی گرانسنگ،مرکب از مهست الف تأنیث،... مشاهده
شمیسا شمسا ، خورشید ، نور و روشنایی در زند و پازند مشاهده
اویتا بی همتا.تک مشاهده
ارنواز مرکب از ارنه ( سزاوار) + واز ( واژه)، به معنی دا... مشاهده
تورج نام پسر فریدون پادشاه پیشدادی مشاهده
فرهنگ علم، دانش، عقل، ادب، نام مادر کیکاووس پادشاه کیانی مشاهده
فریدون از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پاد... مشاهده
افراسیاب به هراس افکننده، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه ت... مشاهده
پروشات بسیار شاد ، نام همسر داریوش دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
زرتشت دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پ... مشاهده
پرویز از شخصیتهای شاهنامه، نام خسرو دوم پادشاه ساسانی مشاهده
آتور آذر،آتش مشاهده
آتین در زبان زند و پازند جدید ، نو ، بوجود آمده مشاهده
آمیتریس ستاش کننده ، شکر کننده ، دختر داریوش سوم هخامنشی و... مشاهده
سوشیا سوشیانت،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی که... مشاهده
سوشیانس سوشیانت،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی که... مشاهده
اسفندیار آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایران... مشاهده
پرداد نخستین آفریده مشاهده
ایزد در فرهنگ ایران باستان، هر یک از فرشتگانی که اهمیت... مشاهده