اسم پهلوی

نام معنی نام جزییات
یسنا <p style="text-align: justify;">یسنا (تلفظ: yasnā)... مشاهده
آوینا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه آوینا با تلفظ /Āvinā... مشاهده
گندم <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه گندم با تلفظ /G&aeli... مشاهده
ویانا <p>(تلفظ: viyānā) اسمی ایرانی و اوستایی دخترانه</p... مشاهده
آسنا روشنایی درونی ، سرشت مادرزادی مشاهده
ستیا <p>(تلفظ: setiyā) اسمی دختران ایرانی و اوستایی</p>... مشاهده
اریا در زبان کلدانی به معنی برج اسد-درخت آمله که دارای... مشاهده
آبتین روح کامل-انسان نیکو کار - از شخصیتهای شاهنامه، نام... مشاهده
فرهام نیک اندیش ، تغییر یافته واژه اوستایی فرایوهومت مشاهده
آرمیتا الهه نعمت - آرامش یافته مشاهده
هامین <p>اسم پسرانه هامین با تلفظ /Hā.min/ و اَشکال نوشت... مشاهده
تیدا دختر خورشید ، زاییده خورشید ، دهتر زیبارو ، مرکب ا... مشاهده
کاوه از شخصیتهای شاهنامه، نام آهنگری ایرانی در زمان ضحا... مشاهده
اوستا نام کتاب مقدس زرتشتیان مشاهده
پارمیدا پارمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -... مشاهده
ونداد خواهش، امید، آرزو، نام پسر سوخر از خاندان قارن مشاهده
اروشا اروشه ، به فتح الف ، سفید، روشن، دختری با روی سپی... مشاهده
سوشیانت سوشیانس،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی که... مشاهده
بابک استوار ، پدر کوچک ، پاپک، از شخصیتهای شاهنامه، نام... مشاهده
البرز مرکب از کوه +بلند نام رشته کوهای شمالی ایران که سر... مشاهده
مانترا به سکون نون و فتح ت ، کلام مقدس ، سخن ایزدی ، گفتا... مشاهده
گل نام زنی در منظومه ویس و رامین مشاهده
اترین آترینا - آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ ن... مشاهده
پرشان رزمجو مشاهده
الوند اروند ، دارای تندی و تیزی، نام کوهی در جنوب همدان مشاهده
هاوش امت - پیروان یک پیامبر مشاهده
سروشا سروش + الف تانیث.در اوستا سروش به معنی اطاعت و فرم... مشاهده
رسپینا فصل پاییذ مشاهده
مهستا دختر سنگین،بانوی گرانسنگ،مرکب از مهست الف تأنیث،... مشاهده
شمیسا شمسا ، خورشید ، نور و روشنایی در زند و پازند مشاهده
اردشیر آن که حکومت مقدس دارد، شهریاری و پادشاهی مقدس، از... مشاهده
اویتا بی همتا.تک مشاهده
آذر نام ماه نهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آتش، نام... مشاهده
ارنواز مرکب از ارنه ( سزاوار) + واز ( واژه)، به معنی دا... مشاهده
پروشات بسیار شاد ، نام همسر داریوش دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
آتین در زبان زند و پازند جدید ، نو ، بوجود آمده مشاهده
ارسن به فتح الف و سین ، مجلس ، بزم ، انجمن ، مجمع مشاهده
فریدون از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پاد... مشاهده
پرداد نخستین آفریده مشاهده
زرتشت دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پ... مشاهده
فرهنگ علم، دانش، عقل، ادب، نام مادر کیکاووس پادشاه کیانی مشاهده
آمیتریس ستاش کننده ، شکر کننده ، دختر داریوش سوم هخامنشی و... مشاهده
تورج نام پسر فریدون پادشاه پیشدادی مشاهده
سوشیا سوشیانت،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی که... مشاهده
سوشیانس سوشیانت،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی که... مشاهده
اسفندیار آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایران... مشاهده
فرجاد فاضل و دانشمند مشاهده
آتور آذر،آتش مشاهده
ایزد در فرهنگ ایران باستان، هر یک از فرشتگانی که اهمیت... مشاهده
بستور نام پسر زریر برادر گشتاسپ مشاهده