اسم پهلوی

نام معنی نام جزییات
آوینا دختر پاک ، بانویی که مثل آب زلال است. مرکب از آو(آ... مشاهده
ائیریا ایرج ، خوش چهره و زیبا مانند آفتاب مشاهده
اترین آترینا - آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ ن... مشاهده
ارجاسب ارجاسپ، دارنده اسب با ارزش، از شخصیتهای شاهنامه، ن... مشاهده
ارجاسپ دارنده اسب با ارزش، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشا... مشاهده
اردشیر آن که حکومت مقدس دارد، شهریاری و پادشاهی مقدس، از... مشاهده
ارسن به فتح الف و سین ، مجلس ، بزم ، انجمن ، مجمع مشاهده
ارشا مرد مقدس مشاهده
ارناک رزمجو مشاهده
ارنواز مرکب از ارنه ( سزاوار) + واز ( واژه)، به معنی دا... مشاهده
ارواد نیرومند مشاهده
اروس سفید ، درخشان، زیبا مشاهده
اروشا اروشه ، به فتح الف ، سفید، روشن، دختری با روی سپی... مشاهده
اریا در زبان کلدانی به معنی برج اسد-درخت آمله که دارای... مشاهده
اسپندیاد اسفندیار،آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهل... مشاهده