اسم پهلوی

نام معنی نام جزییات
توران نام سرزمینی منسوب به تور پسر فریدون پادشاه پیشدادی... مشاهده
آترابان نگهبان آتش، پیشوای دینی مشاهده
فرجاد فاضل و دانشمند مشاهده
فروهر در دین زرتشت نام صورت غیرمادی مخلوقاتی که برای محا... مشاهده
مشیانه نام نخستین زن در فرهنگ ایران باستان برابر با حوا د... مشاهده
بستور نام پسر زریر برادر گشتاسپ مشاهده
ساما سام ، سیاه ، منسوب به سام مشاهده
آریوداد ایرانداد،داده ایران مشاهده
پروچیستا سرشار از علم و دانش ، نام سومین دختر زردشت مشاهده
ورهرام بهرام، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شم... مشاهده
فرهناز بزرگمنش و نازنین ، مرکب از فره(شکوه و بزرگی) + ناز مشاهده
هامرز نام سردار ساسانی مشاهده
مشی نام نخستین مرد در فرهنگ ایران باستان برابر با آدم... مشاهده
هرمینا سفر حرکت مشاهده
اسپندیاد اسفندیار،آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهل... مشاهده
پارامیدا پارامیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی... مشاهده
فاتک معرب از پهلوی، نام پدر مانی در زمان شاپور اول پادش... مشاهده
نیکاو مرکب از نیک به معنای خوب بعلاوه آو که همان تلفظ آب... مشاهده
تور از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین فرزند فریدون پادشاه... مشاهده
بلاش از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند کوچک یزگرد دوم پادش... مشاهده
آبلاتکا از نامهای ایران باستان مشاهده
قارن از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کاوه آهنگر و سپهدار ف... مشاهده
هوبر دربردارنده نیکی، نام میرآخور داریوش پادشاه هخامنش... مشاهده
ماهانداد داده ماه، بخشیده ماه، نام یکی از دادوران نامدار در... مشاهده
آتربان نگهبان آتش، پیشوای دینی مشاهده
ائیریا ایرج ، خوش چهره و زیبا مانند آفتاب مشاهده
آتروپات صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوس... مشاهده
هورمک شبان مشاهده
جاماسب جاماسپ، از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی، و... مشاهده
جاماسپ جاماسب ،از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی، و... مشاهده
پروچستا سرشار از علم و دانش ، نام سومین دختر زردشت مشاهده
بامیک بامی،درخشان، لقب شهر بلخ مشاهده
خرداد کمال،رسایی،نام ماه سوم از سال شمسی،نام فرشته نگهبا... مشاهده
ماونداد نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان مشاهده
آتورپات صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوس... مشاهده
فرخ زات صورت دیگری از فرخزاد، نام پدر آذرفرنبغ مؤلف دینکرت مشاهده
آسیمن سیمین، نقره فام مشاهده
ارجاسب ارجاسپ، دارنده اسب با ارزش، از شخصیتهای شاهنامه، ن... مشاهده
ارجاسپ دارنده اسب با ارزش، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشا... مشاهده
فرشاسب دارنده اسب تنومند، نام یکی از سرداران کمبوجیه مشاهده
پورشسب نام پدر زردشت مشاهده
زیوا زیبا مشاهده
برزآذر مرکب از برز( شکوه، جلال) + آذر( آتش)، نام برادر ب... مشاهده
ویستور گشوده و منتشر شده مشاهده
تاپیک درخشان، تابنده، نورانی مشاهده
ارناک رزمجو مشاهده
ارواد نیرومند مشاهده
اروس سفید ، درخشان، زیبا مشاهده
میشانه مشیانه مشاهده
هاووش امت - پیروان یک پیامبر مشاهده