اسم پسر با ز

نام معنی نام جزییات
زانیار دانا، دانشمند مشاهده
زهیر از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخ... مشاهده
زکریا آن که خداوند او را ذکر می کند، نام یکی از آخرین پی... مشاهده
زانا دانشمند مشاهده
زاگرس رشته کوهی که از جنوب غربی ایران شروع می شود و تا ش... مشاهده
زید نام یکی از اصحاب پیامبر(ص) مشاهده
زاوش نام ستاره مشتری مشاهده
زرتشت دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پ... مشاهده
زین العابدین زینت بخش عبادت کنندگان ، لقب امام چهارم شیعیان مشاهده
زروان نام یکی از ایزدان در ایران باستان، از شخصیتهای شاه... مشاهده
زمان جریانی پیوسته، بی آغاز، و بی انجام که در طی آن حوا... مشاهده
زیدان نام نویسنده ای عرب، او نخستین نویسنده عرب است که ب... مشاهده
زیرک باهوش، جلد، از شخصیتهای شاهنامه، نام سالار موبدان... مشاهده
زینعلی مرکب از زین( آراستگی، زیبایی) + علی مشاهده
زائان نام سر سلسله زادنیان یکی از قبایل معروف قزوین مشاهده
زائر، زایر عربی زیارت کننده مشاهده
زاب زو، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند طهماسب و از نس... مشاهده
زاد فرزند، پسر، نام یکی از فرمانداران در زمان خسروپروی... مشاهده
زادان فر یکی از القاب خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
زادان فرخ نام رئیس نگهبانان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
زادبه آزادبه مشاهده
زادسرو آزادسرو مشاهده
زادشم از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه تورانی در زمان من... مشاهده
زادفرخ از شخصیتهای شاهنامه و از سرداران بهرام چوبین در زم... مشاهده
زادمن آزادمنش مشاهده
زال پیر و سفید مو ، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند سام... مشاهده
زامیاد رامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم مشاهده
زاهر عربی درخشان، تابان مشاهده
زاور جرئت مشاهده
زراتشت زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان... مشاهده
زراسپ از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری ایرانی در زمان انو... مشاهده
زراوه نام پهلوانی ایرانی مشاهده
زرحیا آن که خداوند باعث وجود او شد مشاهده
زرداده نام پهلوانی ایرانی و عموزاده گرشاسپ پهلوان نامدار مشاهده
زرداشت زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان... مشاهده
زردشت زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان... مشاهده
زردهشت زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان... مشاهده
زرمهر مرکب از زر( طلا) + مهر( خورشید)، از شخصیتهای شاه... مشاهده
زروانداد مرکب از زروان ( نام ایزدی) + داد ( داده)، نام یک... مشاهده
زروانمهر مرکب از زروان ( نام ایزدی) + مهر( خورشید) مشاهده
زریر از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند لهراسپ پادشاه کیانی... مشاهده
زرین کلاه زرین تاج مشاهده
زریون زرگون ، به رنگ زر، طلایی ، سبز و خرم مشاهده
زعیم پیشوا، رهبر مشاهده
زعیم الدین پیشوا و رهبر دین مشاهده
زلفعلی زلف (فارسی) + علی (عربی) مرکب از زلف( گیسو، موی ب... مشاهده
زمران نام پسر ابراهیم(ع) مشاهده
زنگه از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی پسر شاوران د... مشاهده
زنگو از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، همچنین نام... مشاهده
زهید بسیار متقی ، کسی که از دنیا گوشه گیری می کند برای... مشاهده