اسم پسر با ز

نام معنی نام جزییات
زائان نام سر سلسله زادنیان یکی از قبایل معروف قزوین مشاهده
زائر، زایر عربی زیارت کننده مشاهده
زاب زو، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند طهماسب و از نس... مشاهده
زاد فرزند، پسر، نام یکی از فرمانداران در زمان خسروپروی... مشاهده
زادان فر یکی از القاب خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
زادان فرخ نام رئیس نگهبانان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
زادبه آزادبه مشاهده
زادسرو آزادسرو مشاهده
زادشم از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه تورانی در زمان من... مشاهده
زادفرخ از شخصیتهای شاهنامه و از سرداران بهرام چوبین در زم... مشاهده
زادمن آزادمنش مشاهده
زاگرس رشته کوهی که از جنوب غربی ایران شروع می شود و تا ش... مشاهده
زال پیر و سفید مو ، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند سام... مشاهده
زامیاد رامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم مشاهده
زانا دانشمند مشاهده