اسم پسر با خ

نام معنی نام جزییات
خابان نام سردار ایرانی در زمان رستم فرخزاد مشاهده
خاروس نام یکی از فرماندهان اسکندر مقدونی مشاهده
خاقان لقب پادشاهان چین و ترک، پادشاه مشاهده
خالد پاینده، جاوید مشاهده
خالق به وجود آورنده، پدیدآورنده ، از نامهای خداوند مشاهده
خاوین پاک سرشت مشاهده
خدابخش عطای الهی، بخشیده خداوند مشاهده
خدابنده بنده خداوند، لقب سلطان محمد اولجایتو پادشاه مغول مشاهده
خداداد عطا شده از سوی خداوند مشاهده
خدادوست دوستدار خداوند مشاهده
خداطلب خدا(فارسی) + طلب(عربی) خداجو مشاهده
خداکریم خدا(فارسی)+ مراد(عربی) نام یکی از سرداران کریمخان... مشاهده
خدایار آن که خداوند یار اوست مشاهده
خراد نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله دلاوری ایران... مشاهده
خرداد کمال،رسایی،نام ماه سوم از سال شمسی،نام فرشته نگهبا... مشاهده