اسم پسر با خ

نام معنی نام جزییات
خداداد عطا شده از سوی خداوند مشاهده
خشایار تغییر یافته خشایارش - مرکب از خشیه به معنای شاه و... مشاهده
خالد پاینده، جاوید مشاهده
خسرو پادشاه ، نیکنام و دارای آوازه نیکی ، نام چندتن از... مشاهده
خلیل دوست یکدل ، لقب ابراهیم(ع) مشاهده
خشایارشا مرکب از خشیه به معنای شاه و ارش به معنی مرد دلیر -... مشاهده
خالق به وجود آورنده، پدیدآورنده ، از نامهای خداوند مشاهده
خدابخش عطای الهی، بخشیده خداوند مشاهده
خسروپرویز نام یکی از پادشاهان ساسانی مشاهده
خضر نام یکی از پیامبران که طبق روایات چون به آب حیات د... مشاهده
خندان بشاش ، کسی که همواره می خندد مشاهده
خابان نام سردار ایرانی در زمان رستم فرخزاد مشاهده
خاروس نام یکی از فرماندهان اسکندر مقدونی مشاهده
خاقان لقب پادشاهان چین و ترک، پادشاه مشاهده
خاوین پاک سرشت مشاهده
خدابنده بنده خداوند، لقب سلطان محمد اولجایتو پادشاه مغول مشاهده
خدادوست دوستدار خداوند مشاهده
خداطلب خدا(فارسی) + طلب(عربی) خداجو مشاهده
خداکریم خدا(فارسی)+ مراد(عربی) نام یکی از سرداران کریمخان... مشاهده
خدایار آن که خداوند یار اوست مشاهده
خراد نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله دلاوری ایران... مشاهده
خرداد کمال،رسایی،نام ماه سوم از سال شمسی،نام فرشته نگهبا... مشاهده
خردادبرزین نام پزشکی ایرانی در دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
خردادبه مرکب از خرداد( نام فرشته نگهبان آب) + به ( بهتر،... مشاهده
خردادپرویز نام یکی از پادشاهان ساسانی مشاهده
خرزاد خورزاد، نام یکی از پسران خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
خرمشاد با طراوت و شاداب مشاهده
خروش فریاد، بانگ مشاهده
خسروداد داده پادشاه مشاهده
خسروزاد زاده پادشاه مشاهده
خسروشاد پادشاه شاد و خرم مشاهده
خشاش از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی مشاهده
خشنواز تحریفی از نام پادشاه هیاطله مشاهده
خلیل الله دوست خداوند ، لقب ابراهیم(ع) مشاهده
خنجست از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری در زمان هرمز پسر ا... مشاهده
خورزاد نام یکی از پسران خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
خوزان نام پهلوانی ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی مشاهده
خوش نواز خشنواز مشاهده
خوشچهر آن که چهره ای زیبا و خوشایند دارد مشاهده
خوشنود خشنود مشاهده
خیرالدین آن که در دین بهترین است مشاهده
خیرالله نیکی خداوند، خیر الهی مشاهده
خیرعلی خیری که از علی(ع) رسیده است ، آن که خبر و نیکی اش... مشاهده