اسم پسر با ذ

نام معنی نام جزییات
ذوالفقار نام شمشیر علی(ع) مشاهده
ذبیح الله آن که در راه خداوند قربانی شده است، قربانی خداوند،... مشاهده
ذبیح قربانی ( معمولا در راه خدا) مشاهده
ذکا خورشید مشاهده