اسم پسر با ذ

نام معنی نام جزییات
ذبیح قربانی ( معمولا در راه خدا) مشاهده
ذبیح الله آن که در راه خداوند قربانی شده است، قربانی خداوند،... مشاهده
ذوالفقار نام شمشیر علی(ع) مشاهده
ذکا خورشید مشاهده

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا