اسم پسر با ه

نام معنی نام جزییات
هیراد <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه هیراد با تلفظ /Hirād/... مشاهده
هیوا امید مشاهده
هامین <p>اسم پسرانه هامین با تلفظ /Hā.min/ و اَشکال نوشت... مشاهده
هومان از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و از... مشاهده
هادی هدایت کننده، راهنما،از نامهای خداوند،از القاب پیام... مشاهده
همایون خجسته، مبارک، فرخنده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلو... مشاهده
هومن نیک اندیش مشاهده
هوراد جوانمرد و با خدا ، مرد نیکنام مشاهده
هانی مرد دلسوز و مهربان - نام چندتن از مشاهیر عرب مشاهده
هامون زمین هموار و بدون پستی و بلندی، نام دریاچه ای در... مشاهده
هرمان <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه هرمان با تلفظ /Hərmān... مشاهده
هیرا فراخ، وسیع مشاهده
هلو عقاب مشاهده
هیرسا پارسا مشاهده
هیربد شاگرد-آموزنده-از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پاکد... مشاهده
هیژا محترم، بزرگوار مشاهده
هونام خوشنام، نیک نام مشاهده
هاتف نوادهنده ای که صدایش شنیده شود، اما خودش دیده نشود... مشاهده
هامان معرب از یونانی، مشهور، نام وزیر اخشویروش مشاهده
هاوش امت - پیروان یک پیامبر مشاهده
هیمن آرام، موقر،شکیبا مشاهده
هوداد نیک آفریده ، داده خوب ، داده نیک مشاهده
هستیار احساس کنندة، ادیب مشاهده
هوران مرغزار کوچک در کوهستان مشاهده
هیدی آهستة، پاورچین مشاهده
هایکا آرام ، مرموز ، از اسطوره های کردستان مشاهده
هوتن نیرومند، خوش اندام، نام پسر ویشتاسب پادشاه هخامنشی مشاهده
هورمزد هرمز مشاهده
هوگر انس گرفتن ، عادت کردن مشاهده
هارون معرب از عبری کوه نشین، نام برادر موسی(ع) مشاهده
هوراز دوست صمیمی مشاهده
هاشم نام جد پیامبر(ص) مشاهده
هخامنش در پارسی باستان مرکب از هخا( دوست و یار) + منش(... مشاهده
هیرو گل ختمی مشاهده
هرمز نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستار... مشاهده
هرمس از خدایان اولمپی، نام پسر زئوس و مایا مشاهده
هژیر هجیر خوب، پسندیده، زیبا، چابک و چالاک، نام پسر گو... مشاهده
هلگورد بهترین جلودار مشاهده
هوشنگ از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند سیامک پادشاه پیشداد... مشاهده
هوفر مرکب از هو به معنای خوب بعلاوه فر به معنای شأن و ش... مشاهده
هیرود نام مردی از اهالی سارد در زمان کوروش پادشاه هخامنش... مشاهده
هامی سرگشته و حیران مشاهده
هژبر هزبر،شیر مشاهده
همام دارای مقام و منزلت و فضایل، ارجمند، نام یکی از شع... مشاهده
همت اراده، انگیزه و پشتکار قوی برای رسیدن به هدف، بلند... مشاهده
هنی گوارا، خوب، خوش مشاهده
هوار قشلاق ، خیمةسلطان در قشلاق مشاهده
هوال خبر ، رفیق مشاهده
هورامان منطقةایی در کردستان نزدیک مشاهده
هوریار یار و دوست خورشید مشاهده