اسم پسر با ه

نام معنی نام جزییات
هیراد <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه هیراد با تلفظ /Hirād/... مشاهده
هامین <p>اسم پسرانه هامین با تلفظ /Hā.min/ و اَشکال نوشت... مشاهده
هیوا امید مشاهده
همایون خجسته، مبارک، فرخنده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلو... مشاهده
هادی هدایت کننده، راهنما،از نامهای خداوند،از القاب پیام... مشاهده
هومان از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و از... مشاهده
هانی مرد دلسوز و مهربان - نام چندتن از مشاهیر عرب مشاهده
هرمان <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه هرمان با تلفظ /Hərmān... مشاهده
هامون زمین هموار و بدون پستی و بلندی، نام دریاچه ای در... مشاهده
هوراد جوانمرد و با خدا ، مرد نیکنام مشاهده
هومن نیک اندیش مشاهده
هلو عقاب مشاهده
هیرا فراخ، وسیع مشاهده
هیرسا پارسا مشاهده
هیربد شاگرد-آموزنده-از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پاکد... مشاهده
هیژا محترم، بزرگوار مشاهده
هونام خوشنام، نیک نام مشاهده
هاتف نوادهنده ای که صدایش شنیده شود، اما خودش دیده نشود... مشاهده
هامان معرب از یونانی، مشهور، نام وزیر اخشویروش مشاهده
هاوش امت - پیروان یک پیامبر مشاهده
هیمن آرام، موقر،شکیبا مشاهده
هیرو گل ختمی مشاهده
هارون معرب از عبری کوه نشین، نام برادر موسی(ع) مشاهده
هایکا آرام ، مرموز ، از اسطوره های کردستان مشاهده
هستیار احساس کنندة، ادیب مشاهده
هوداد نیک آفریده ، داده خوب ، داده نیک مشاهده
هوگر انس گرفتن ، عادت کردن مشاهده
هوران مرغزار کوچک در کوهستان مشاهده
هیدی آهستة، پاورچین مشاهده
هورمزد هرمز مشاهده
هژیر هجیر خوب، پسندیده، زیبا، چابک و چالاک، نام پسر گو... مشاهده
هخامنش در پارسی باستان مرکب از هخا( دوست و یار) + منش(... مشاهده
هوراز دوست صمیمی مشاهده
هاشم نام جد پیامبر(ص) مشاهده
هوتن نیرومند، خوش اندام، نام پسر ویشتاسب پادشاه هخامنشی مشاهده
هورامان منطقةایی در کردستان نزدیک مشاهده
هوشنگ از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند سیامک پادشاه پیشداد... مشاهده
هویدا روشن، آشکار، نمایان مشاهده
هامی سرگشته و حیران مشاهده
هیرش فشار ، هجوم مشاهده
هرمس از خدایان اولمپی، نام پسر زئوس و مایا مشاهده
هژبر هزبر،شیر مشاهده
هرمز نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستار... مشاهده
هنی گوارا، خوب، خوش مشاهده
هوال خبر ، رفیق مشاهده
هوفر مرکب از هو به معنای خوب بعلاوه فر به معنای شأن و ش... مشاهده
هیرود نام مردی از اهالی سارد در زمان کوروش پادشاه هخامنش... مشاهده
همام دارای مقام و منزلت و فضایل، ارجمند، نام یکی از شع... مشاهده
هیرمند نام رودی بزرگ در سیستان، لقب گشتاسپ پادشاه کیانی مشاهده
هابیل معرب از عبری نفس یا بخار، نام پسر آدم(ع) مشاهده