اسم پسر با ه

نام معنی نام جزییات
هابیل معرب از عبری نفس یا بخار، نام پسر آدم(ع) مشاهده
هاتف نوادهنده ای که صدایش شنیده شود، اما خودش دیده نشود... مشاهده
هادان معرب از عبری نام پدر ساوه همسر ابراهیم(ع) مشاهده
هادی هدایت کننده، راهنما،از نامهای خداوند،از القاب پیام... مشاهده
هاران معرب از عبری ، کوه نشین، برادر ابراهیم(ع) مشاهده
هارپاک نام وزیر آستیاژ، آخرین پادشاه ماد مشاهده
هارون معرب از عبری کوه نشین، نام برادر موسی(ع) مشاهده
هاشم نام جد پیامبر(ص) مشاهده
هامان معرب از یونانی، مشهور، نام وزیر اخشویروش مشاهده
هامر ابر باران زا مشاهده
هامرز نام سردار ساسانی مشاهده
هامن هامون مشاهده
هامون زمین هموار و بدون پستی و بلندی، نام دریاچه ای در... مشاهده
هامویه نام کارگزار یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی مشاهده
هامی سرگشته و حیران مشاهده