اسم پسر با ر

نام معنی نام جزییات
رئو مهربان، عاطفه ، از نامهای خداوند مشاهده
رئوف بسیار مهربان ، بخشنده ، با محبت ، از نامهای خداوند... مشاهده
راتین رادترین ، نام یکی از سرداران اردشیر دوم پادشاه ساس... مشاهده
راد جوانمرد ، بخشنده، سخاوتمند ، خردمند، دانا مشاهده
رادان مرکب از راد به معنی جوانمرد و پسوند نسبت ، انکه من... مشاهده
رادبرزین از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای زابلستان در زما... مشاهده
رادبه مرکب از راد( بخشنده یا خردمند + به ( خوبتر، بهتر... مشاهده
رادعلی راد(فارسی) + علی(عربی) علی جوانمرد مشاهده
رادفرخ از شخصیتهای شاهنامه، نام آخورسالار هرمز پادشاه ساس... مشاهده
رادمان دارمان،از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسر... مشاهده
رادمهر مرکب از راد( بخشنده) + مهر( خورشید) ، نام یکی از... مشاهده
رادنوش مرکب از راد( جوانمرد، بخشنده) + نوش( نیوشنده) مشاهده
رادوین جوانمرد مشاهده
رادین بخشنده، جوانمرد مشاهده
رازاوه آراسته شده مشاهده