اسم پسر با ر

نام معنی نام جزییات
رادین <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه رادین با تلفظ / Rādin... مشاهده
رهام <p>(تلفظ: rohām, rohhām) اسمی ایرانی و پسرانه</p>... مشاهده
رادمهر <p>(تلفظ: rād mehr) اسمی پسرانه و فارسی مرکب از را... مشاهده
رادوین <p>&nbsp;(تلفظ: rādvin) اسمی پسرانه و ایرانی، نام... مشاهده
رضا خشنودی، رضایت ، خشنود، راضی، نام امام هشتم شیعیان مشاهده
رادمان <p>(تلفظ: rādmān) اسمی پسرانه و ایرانی از شخصیتهای... مشاهده
راستین در نهایت صداقت و درستی مشاهده
رايان راهنما مشاهده
رسا به صدای واضح که به راحتی قابل شنیدن است گفته می شو... مشاهده
رامان نام وزیر کیقباد پادشاه کیانی مشاهده
رایبد به ضم ب ، دانشمند ، حکیم ، دانا ، خداوندگار خرد ،... مشاهده
روهان نیک سیرت و پارسا - زاهدان دین زرتشت را گویند-مرکب... مشاهده
رامتین نام یکی از نوازندگان و موسیقیدانان در زمان ساسانیا... مشاهده
روهام نام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسی مشاهده
رادان مرکب از راد به معنی جوانمرد و پسوند نسبت ، انکه من... مشاهده
روژمان روشن مانند روز ، کسی که دارای فکر باز و اندیشه روش... مشاهده
رایا آن که خداوند به او توجه دارد ، نام مردی از بنی اسر... مشاهده
رایمون پسر باهوش مشاهده
راد جوانمرد ، بخشنده، سخاوتمند ، خردمند، دانا مشاهده
رسام رسم کننده، نقاش مشاهده
رایین نام سردار اردشیر دوم پادشاه ساسانی مشاهده
رامین عاشق ویس در منظومه ویس و رامین مشاهده
رئوف بسیار مهربان ، بخشنده ، با محبت ، از نامهای خداوند... مشاهده
رسول پیغمبر، قاصد، پیک مشاهده
راشین توشه مشاهده
راتین رادترین ، نام یکی از سرداران اردشیر دوم پادشاه ساس... مشاهده
روزبه بهروز، خوشبخت ، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبد بهرا... مشاهده
راشد آن که در راه راست است، دیندار، نام یکی از خلفای عب... مشاهده
رهان نام یکی از سرداران پارسی در جنگهای باختر مشاهده
رامبد نگهبان و پاسدار آرامش مشاهده
رامیار رمه یار چوپان، شبان مشاهده
راشا راه عبور مشاهده
راما یکی از تجلیات وشنو در اساطیر هندی مشاهده
رستم در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) + تهم... مشاهده
رحمان مهربان، بخشاینده ، از نامهای خداوند مشاهده
رهی غلام، بنده مشاهده
رامی رامتین مشاهده
رستار نجات یافته، رها شده مشاهده
روح الله روح خداوند ، لقب عیسی(ع) مشاهده
رحیم مهربان، از نامهای خداوند مشاهده
رزین محکم، استوار، متین، باوقار مشاهده
راشن آرامنده، ثابت مشاهده
رادبه مرکب از راد( بخشنده یا خردمند + به ( خوبتر، بهتر... مشاهده
روزبهان نام عارف بزرگ قرن ششم، ابونصر بقلی شیرازی معروف به... مشاهده
روزمهر خورشید روز، درخشان مشاهده
رحمت مهربانی، رحم ، مهربانی و عفو مخصوص خداوند مشاهده
رفیع مرتفع، بلند، ارزشمند، عالی مشاهده
رادنوش مرکب از راد( جوانمرد، بخشنده) + نوش( نیوشنده) مشاهده
روشاک نام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندر مقدونی مشاهده
رزاق روزی دهنده ، از نامهای خداوند مشاهده