اسم دختر با ک

نام معنی نام جزییات
کاترین پاک، بی آلایش مشاهده
کاترینا پاک، بی آلایش مشاهده
کاتیا پاک، بی آلایش مشاهده
کارمن قرمز مشاهده
کارولین نام ناحیه ای در آمریکای شمالی مشاهده
کاس دختر چشم آبی مشاهده
کاشین نام مکانی در شمال ایلام مشاهده
کامله مؤنث کامل، بی عیب، بی نقص مشاهده
کاملیا گلی درشت و زیبا به رنگ سفید و صورتی که در بهار ظاه... مشاهده
کاملین گیاهی با گلهای زرد و کوچک مشاهده
کامه هدف ، مراد ، خواهش ، خواسته ، آرزو مشاهده
کامیشا خوشحال ، سرزنده ، خوش بیان ، ترکیب مغلوب و تغییر ی... مشاهده
کامیلا محافظ مبعد ، نام دختری جنگجو در افسانه تروا مشاهده
کاناز چوب ریشه خوشه خرما مشاهده
کانی چشمه آب - کنایه از تازگی و نشاط است مشاهده