اسم دختر با ج

نام معنی نام جزییات
جانان <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه جانان با تلفظ Jānān... مشاهده
جانا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه جانا با تلفظ /Jānā/... مشاهده
جیران آهو مشاهده
جوانه اندام نورس، فشرده، و قابل رشدی در گیاه که در انتها... مشاهده
جواهر جمع جوهر، هر یکی از سنگهای گران بها مانند یاقوت یا... مشاهده
جمیله زیبا، زن زیبا مشاهده
جنان بهشت مشاهده
جنت بهشت، باغ مشاهده
جانام ضمیر دستوری مشاهده
جیحون نام رودخانه ای در آسیای میانه مشاهده
جاسمین یاسمین ، یاسمن ، گلی زینتی با گلهای درشت و معطر به... مشاهده
جلوه حالت دلپذیر در چیزی یا کسی، زیبایی ، نمایان شدن، آ... مشاهده
جانانه محبوب، معشوق مشاهده
جان نواز آرامش دهنده جان، محبوب مشاهده
جان‌آرام آرام کننده جان، باعث آرامش مشاهده
جانبانو بانویی که چون جان عزیز است مشاهده
جاندخت دختری که چون جان عزیز است مشاهده
جریره از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر پیران ویسه، همسر سیا... مشاهده
جمدخت جم( پادشاه بزرگ) + دخت( دختر) مشاهده
جهان آذر مرکب از جهان( عالم، گیتی) + آذر( آتش) مشاهده
جهان آسا موجب آسایش و آرامش مردم جهان مشاهده
جهان آوا مرکب از جهان( عالم، گیتی) + آوا( صدا، بانگ) مشاهده
جهان افروز روشن کننده جهان مشاهده
جهان بانو بانوی جهانیان مشاهده
جهان خاتون خاتون جهانیان، بانوی جهانیان ، شاعره ایرانی در قر... مشاهده
جهان ماه آن که در جهان چون ماه می درخشد، زیبا مشاهده
جهان ناز آن که موجب فخرو مباهات جهان است مشاهده
جهانتاب روشنایی دهنده به جهان، روشن کننده عالم مشاهده
جهاندخت مرکب از جهان( عالم، گیتی) + دخت( دختر) مشاهده
جهانرخ مرکب از جهان( عالم، گیتی) + رخ( چهره، صورت) مشاهده
جوهر گوهر مشاهده
جیلا ژیلا ، ژاله تگرگ مشاهده