اسم دختر با ج

نام معنی نام جزییات
جاسمین یاسمین ، یاسمن ، گلی زینتی با گلهای درشت و معطر به... مشاهده
جان نواز آرامش دهنده جان، محبوب مشاهده
جان‌آرام آرام کننده جان، باعث آرامش مشاهده
جانا ای جان، ای عزیز مشاهده
جانام ضمیر دستوری مشاهده
جانان محبوبف معشوق مشاهده
جانانه محبوب، معشوق مشاهده
جانبانو بانویی که چون جان عزیز است مشاهده
جاندخت دختری که چون جان عزیز است مشاهده
جریره از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر پیران ویسه، همسر سیا... مشاهده
جلوه حالت دلپذیر در چیزی یا کسی، زیبایی ، نمایان شدن، آ... مشاهده
جمدخت جم( پادشاه بزرگ) + دخت( دختر) مشاهده
جمیله زیبا، زن زیبا مشاهده
جنان بهشت مشاهده
جنت بهشت، باغ مشاهده