اسم دختر با ت

نام معنی نام جزییات
تابان چهر آن که چهره ای روشن و درخشان دارد مشاهده
تابان دخت مرکب از تابان( درخشان) + دخت(دختر) مشاهده
تابان رخ تابان چهر مشاهده
تابان گل مرکب از تابان( درخشان)+ گل مشاهده
تابان مهر خورشید تابان، خورشید درخشان مشاهده
تابناک جذاب‎ ‎، روشن و درخشنده مشاهده
تابیتا آهو مشاهده
تاپیک درخشان، تابنده، نورانی مشاهده
تاتیانا تاتینا ، پرنده شکاری مشاهده
تاتینا پرنده ای شکاری مشاهده
تاج آفرین آفریننده تاج، به وجود آورنده تاج مشاهده
تاج الزمان آن که چون تاج در رأس زمان خود است مشاهده
تاج الملوک افسر پادشاهان، تاج شاهان، گیاهی گیاهی زینتی از خا... مشاهده
تاج الملک افسر پادشاهی، تاج پادشاهی مشاهده
تاج بانو ملکه، شاهزاده خانم مشاهده