اسم دختر با ت

نام معنی نام جزییات
ترنم زمزمه کردن یک نغمه ، آواز، نغمه مشاهده
تیارا تیه(در گویش لری به معنای چشم)آرا(آراینده )چشم آرا... مشاهده
ترمه نوعی پارچه با نقشهای بته جقه یا اسلیمی مشاهده
ترانه سخن معمولاً موزون که با موسیقی خوانده می شود، آواز مشاهده
تارا ستاره مشاهده
تینا گِل ، هم ریشه با مشاهده
تبسم خنده بدون صدا، لبخند مشاهده
تانیا تالار - تهنیا - دختر تنها مشاهده
تمنا آرزو مشاهده
تیدا دختر خورشید ، زاییده خورشید ، دهتر زیبارو ، مرکب ا... مشاهده
تسنیم نام چشمه ای در بهشت مشاهده
ترنج میوه ای از خانواده مرکبات که از مرکبات دیگر درشت ت... مشاهده
ترلان پرنده ای از خانواده باز شکاری مشاهده
ترگل گل تازه و شاداب مشاهده
تلما امید و آرزو مشاهده
تهمینه نیرومند، دلیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر شاه... مشاهده
تی تی گیلکی شکوفه مشاهده
تالیا تلاوت کننده قران مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت ک... مشاهده
تکتم نام چاه زم زم - نام مادر امام رضا(ع) - اصرار در کت... مشاهده
تامارا نام حاکم گرجستان و دختر گیورکی سوم مشاهده
تامیلا بخشنده مشاهده
ترکان در دوره مغول، عنوانی مخصوص زنان اشراف ، نام مادر س... مشاهده
تانسو تمیزی ، پاکی ، زیبایی ، زلالی چشمه ، شبنم صبحگاهی مشاهده
تايماز بی نظیر ، بی همتا مشاهده
تناز نام مادر لهراسب پادشاه کیانی و دختر آرش مشاهده
تندیس مجسمه مشاهده
توتیا جانوری دریایی با بدنی مدور که در بستر دریا زندگی م... مشاهده
توکا پرنده ای از خانواده گنجشک با منقاری باریک وتنی رنگ... مشاهده
تارلا کشتزار مشاهده
توفان طوفان، معرب از آرامی ، جریان هوای بسیار شدید، هیاه... مشاهده
تندر تن(فارسی) + در(عربی) آن که بدنی سفید و درخشان چون... مشاهده
تنی در گویش مازندران شکوفه مشاهده
توران نام سرزمینی منسوب به تور پسر فریدون پادشاه پیشدادی... مشاهده
توسکا توسا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار... مشاهده
تیدآ تیدا، دختر خورشید ، زاییده خورشید ، دهتر زیبارو ،... مشاهده
تیسا در گویش مازندران خالص مشاهده
تینوش نوش تو مشاهده
تاتیانا تاتینا ، پرنده شکاری مشاهده
تلناز موی قشنگ مشاهده
تی تی نار گیلکی شکوفه انار مشاهده
تابان مهر خورشید تابان، خورشید درخشان مشاهده
تاج بانو ملکه، شاهزاده خانم مشاهده
تاج ماه آن که چون تاجی بر سر ماه است، بسیار زیبا مشاهده
تارادیس مانند ستاره مشاهده
تحفه شخص یا چیز بسیار ارزشمند، هدیه مشاهده
تذرو قرقاول مشاهده
ترنیان سبدی که از شاخه های بید می بافند مشاهده
تروند میوه تازه رسیده، نوبر مشاهده
تلکا در گویش مازندران گلابی وحشی جنگلی مشاهده
تنی نار در گویش مازندران شکوفه انار مشاهده