اسم دختر با چ

نام معنی نام جزییات
چکاوک پرنده ای خوش آواز و کمی بزرگ تر از گنجشک که تاج بر... مشاهده
چشمه مکانی که آب زیرزمینی در آنجا به طور طبیعی در سطح ز... مشاهده
چیچک گل مشاهده
چیستا نام فرشته دانش و معرفت مشاهده
چکامه شعر به ویژه قصیده مشاهده
چمان آن که یا آنچه با ناز حرکت می کند، خرامان مشاهده
چیترا نژاد مشاهده
چمن گروهی از گیاهان علفی پایا و کوتاه ، زمین سبز و خرم مشاهده
چهرزاد لقب هما؛ دختر بهمن در شاهنامه مشاهده
چیکا نوعی پرنده مشاهده
چالی پرنده ای شبیه گنجشک اما بزرگ تر از آن مشاهده
چامه شعر، شعری که با آواز خوانده می شود مشاهده
چرمه اسب به ویژه اسب سفیدرنگ مشاهده
چلچله پرستو مشاهده
چمانه پیاله شراب مشاهده
چمن آرا زینت دهنده باغ، باغبان ، آنچه موجب زیبایی و آراستگ... مشاهده
چمن افروز آن که یا آنچه زینت دهنده چمن است ، نام چند نوع گیا... مشاهده
چمن چهر آن که چهره ای زیبا چون باغ و بوستان دارد مشاهده
چهرآرا آراینده چهره مشاهده
چهراب دارای چهره ای روشن و لطیف چون آب مشاهده
چهرافروز مرکب از چهر(صورت) + افروز( افروزنده، روشن کننده) مشاهده
چهرفروز چهرافروز مشاهده
چهرمینو آن که چهره ای زیبا چون بهشت دارد مشاهده
چهره صورت مشاهده
چهره گل آن که چهره ای زیبا چون گل دارد مشاهده
چهرک نام شخصی در کتیبه کعبه زرتشت که از ولازمان اردشیر... مشاهده
چهل چراغ چلچراغ مشاهده
چوک چشمه مشاهده
چکاوه چکاوک مشاهده
چیلانه درخت عناب مشاهده