اسم پسر با ت

نام معنی نام جزییات
توحید یگانه دانستن خداوند، یکتاپرستی مشاهده
تایماز خطاناپذیر مشاهده
تارخ نام پدر ابراهیم(ع) مشاهده
تکین تگین، پهلوان، دلاور مشاهده
تقی پرهیزکار، لقب امام نهم شیعیان ، نام صدر اعظم ناص... مشاهده
تمیم دارای خلقت تمام مشاهده
تیرداد نام چندتن از پادشاهان سلسله اشکانی مشاهده
تورال جاوید ، همیشه زنده ، پهلوان مشاهده
توانا نیرومند، پرقدرت مشاهده
تورج نام پسر فریدون پادشاه پیشدادی مشاهده
توفیق موفقیت، کامیابی مشاهده
تکتا بی همتا مشاهده
تهمتن دارنده تن نیرومند ، لقب رستم پهلوان شاهنامه مشاهده
توماج چرمی رنگین و خوش بو مشاهده
تیمور نام سردار پادشاه بزرگ مغول و مؤسس سلسله تیموریان مشاهده
تژاو از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی داماد افراسی... مشاهده
تقدیر سرنوشت مشاهده
تهماسب طهماسب مشاهده
تخار نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام یکی از... مشاهده
تخواره نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام پدر خز... مشاهده
تراب خاک مشاهده
ترخان در دوره مغول آن که خان به او امتیازات ویژه ای مانن... مشاهده
تگین تکین، پهلوان، دلاور مشاهده
تلیمان از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پهلوانان در زمان ف... مشاهده
تهم قوی، نیرومند مشاهده
تهمورث تهمورس، نیرومند ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هوش... مشاهده
تهمورس تهمورث، نیرومند ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هو... مشاهده
تهمین پهلوان ، از القاب رستم پهلوان شاهنامه مشاهده
توان قدرت ، توانایی ، تحمل کردن چیزی ، طاقت مشاهده
تور از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین فرزند فریدون پادشاه... مشاهده
تورنگ قرقاول مشاهده
تورک نام پسر شیدسب پادشاه زابلستان مشاهده
توس طوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاهزاده و پهلوان ایر... مشاهده
توسن اسب سرکش مشاهده
توما تؤام، همراه ، نام یکی از حواریون عیسی(ع) مشاهده
تک آفرین مرکب از تک( یگانه یا بی نظیر) + آفرین (آفریننده) مشاهده
تکاور دونده، تندرو مشاهده
تکش نام یکی از پادشاهان سلسله خوارزمشاهیان مشاهده
تیران نام چند تن از پادشاهان سلسله اشکانی مشاهده
تیگران نام یکی از سرداران خشایار پادشاه هخامنشی مشاهده
تیماس جنگل، بیشه مشاهده
تیمورتاش نام یکی از طوایف ترک مشاهده
تابال نام فرمانداری ایرانی در زمان کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
تاج الدین آن که چون تاج در رأس دین است، نام چند تن از شخصیت... مشاهده
تاج بخش بخشنده تاج پادشاهی، رساننده کسی به پادشاهی ، از ا... مشاهده
تارح نام پدر ابراهیم(ع) مشاهده
تباک از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی و فرمانروای... مشاهده