اسم عربی

نام معنی نام جزییات
آب حیات آب (فارسی) + حیات(عربی) در افسانه ها آب زندگانی که... مشاهده
آبد همیشگی ، دائمی ، جاودانه مشاهده
آبدین جاودانه ها ، جمع آبد(به کسر ب) مشاهده
آبش تازه روی و خندان ، آنکه اطراف و پیشگاه خانه کسی را... مشاهده
آبی سرکش ، نافرمان مشاهده
آتیه آینده مشاهده
آدی امین تر ، امانت دار تر مشاهده
آزر نام پدر ابراهیم خلیل (ع) - اسبی که ران دو پای عقبش... مشاهده
آسیه زن اندوهگین،ستون، نام همسر فرعون که موسی (ع) را از... مشاهده
آصف تدبیر،مشاور خردمند، نام وزیر سلیمان(ع) ، عنوان وزی... مشاهده
آفاق افقها،عالم آسمان،زمانه روزگار، نام همسر نظامی گنجو... مشاهده
آفت بلا، بلیه، کنایه از زیبایی و عشوه گری مشاهده
آقامیر آقا( مغولی) + میر( ازعربی)سلطان بزرگ،امیر والامقام... مشاهده
آلا نعمتها،نیکیها مشاهده
آلاء از واژه های قرآنی، به معنی نعمت ها، نیکی ها، نیکوی... مشاهده

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا