اسم عربی

نام معنی نام جزییات
معصوم بی گناه و پاک مشاهده
ساقی آن که شراب در پیاله می ریزد و به دیگری می دهد مشاهده
نادی ندا دهنده، ندا کننده مشاهده
اشراق تابش، درخشش، فلسفه ای که منشأ ان فلسفه افلاطون و ح... مشاهده
بشیر بشارت دهنده، مژده دهنده مشاهده
ملکه همسر پادشاه، شهبانو مشاهده
نارینا مرکب از نارین بعلاوه پسوند تأنیث ، بانوی تر و تازه... مشاهده
بلال نام اولین مؤذن اسلام مشاهده
شهره مشهور، نامدار و نامور مشاهده
مه جبین مه(فارسی) + جبین(عربی) دارای پیشانی سفید و زیبا، ز... مشاهده
عابد عبادت کننده، پرستنده چیزی یا کسی مشاهده
عاتکه زن خوشبو، نام دختر عبدالمطلب، جد پیامبر(ص) مشاهده
اقدس پاک تر، مقدس تر مشاهده
الحان به فتح الف ، آوازهای خوش ، نغمه های دلکش ، صدای مو... مشاهده
باقر شکافنده ، لقب امام پنجم شیعیان، نام یکی از رهبران... مشاهده
عباد بندگان، نام چندتن از خاندان بنی عباد مشاهده
ستار پوشننده ، از نامهای خداوند ، نام یکی از رهبران دور... مشاهده
رافع بالا برنده، اوج دهنده مشاهده
ابوالقاسم پدر قاسم، کنیه پیامبر(ص) مشاهده
ورقا کبوتر،نام درختی کوچک و معروف مشاهده
فرحانه مؤنث فرحان مشاهده
سدن به فتح سین و کسر دال، پارچه ای که روی کعبه می کشند... مشاهده
آتیه آینده مشاهده
راوک راوق صاف، لطیف و پالوده هر چیز مشاهده
جلیل بلند مرتبه، بزرگوار، از نامهای خداوند مشاهده
محدث گوینده سخن، آن که احادیث پیشوایان دینی را بیان می... مشاهده
نعمان نام چندتن از پادشاهان حیره مشاهده
کبرا کبری،بزرگ، کبیر مشاهده
سعدی سعد(عربی) + ی(فارسی) ، فرخندگی، خجستگی، لقب شاعر ب... مشاهده
عرفانه عرفان(عربی) + ه (فارسی) مرکب از عرفان( معرفت) + ه... مشاهده
زید نام یکی از اصحاب پیامبر(ص) مشاهده
فرسیما فر(فارسی) + سیما(عربی) دارای سیما باشکوه مشاهده
نفیسا بسیار ارزشمند ، گران مایه مشاهده
زینت آنچه برای آرایش و زیبا کردن به کار می رود مشاهده
سلیمه مؤنث سلیم، دارای قدرت داوری و تشخیص درست ، سالم مشاهده
عصمت بی گناهی، پاکدامنی مشاهده
کلثوم نام یکی از دختران حضرا علی (ع) مشاهده
نوال عطا، بخشش، بهره، نصیب مشاهده
عقیق نام سنگی قیمتی به رنگ زرد و صورتی یا جگری مشاهده
سمیع شنوا، از نامهای خداوند مشاهده
لطیفه مؤنث لطیف مشاهده
هاشم نام جد پیامبر(ص) مشاهده
صغری مؤنث اصغر، زن کوچک تر و هر شیء مؤنث که کوچک باشد مشاهده
کوکب ستاره، گلی زینتی، درشت و پُرپَر به رنگهای ارغوانی... مشاهده
شریفه مؤنث شریف ، ارزشمند، عالی، سید، ارجمند مشاهده
صنعان طبق روایت شیخ عطار در منطق الطیر، نام عارفی بزرگ ک... مشاهده
شفا بهبود یافتن از بیماری، تندرستی مشاهده
صونا صیانت ، خویشتنداری از گناه ، پارسایی مشاهده
حبیب الله دوست و یار خداوند مشاهده
حبیبه مؤنث حبیب، معشوقه مشاهده