اسم عربی

نام معنی نام جزییات
رایحه بوی خوش مشاهده
دریتا در(عربی) + ی(فارسی) + تا(فارسی) مانند در، مانند م... مشاهده
منصور یاری داده شده، پیروزشده، پیروز مشاهده
سحاب ابر مشاهده
عبدالرحمان عبد الرحمن مشاهده
رزینا به فتح ر ، مرکب از رزین بعلاوه الف تأنیث، ، دختر س... مشاهده
صلاح الدین موجب نیکی آیین، نام یکی از بزرگان و عرفای قرن هفتم... مشاهده
فاتح پیروز مشاهده
عبدالحسین بنده حسین مشاهده
احلام جمع حلم ، بردباری ها ، صبوری ها ، وقارها مشاهده
محمد کیا کسی که در عظمت و بزرگی مانند محمد است مشاهده
عقیل خردمند و بزرگوار، عاقل و گرامی، نام برادر علی(ع) و... مشاهده
لمیا زن سیاه و گندمگون مشاهده
عمادالدین تکیه گاه و ستون دین مشاهده
حسانه بانوی زیبا روی - دختر نیکو مشاهده
ملکه همسر پادشاه، شهبانو مشاهده
محبوب دوست داشتنی، مورد محبت مشاهده
جواهر جمع جوهر، هر یکی از سنگهای گران بها مانند یاقوت یا... مشاهده
نوال عطا، بخشش، بهره، نصیب مشاهده
حارث کشاورز ، نام چند شخصیت تاریخی مشاهده
اسد شیر، نام برج پنجم از برجهای دوازده گانه، برابر با... مشاهده
ایما اشاره مشاهده
اصیلا با نوی با اصالت مرکب از اصیل + الف تانیس مشاهده
حمیرا زن سفیدپوست، لقب عایشه همسر پیامبر(ص) مشاهده
حنین اشتیاق، ناله، زاری مشاهده
عادله مؤنث عادل،بانوی با انصاف مشاهده
زلیخا نام همسر عزیز مصر که مفتون زیبایی یوسف(ع) شد مشاهده
مدینه شهر،نام شهری در عربستان که پایگاه حکومت حضرت محمد... مشاهده
ساجد سجده کننده مشاهده
حیات حیات ، زندگی مشاهده
شکرانه شکر(عربی) + انه(فارسی) شکرگزاری، سپاسگزاری مشاهده
سدن به فتح سین و کسر دال، پارچه ای که روی کعبه می کشند... مشاهده
نعمان نام چندتن از پادشاهان حیره مشاهده
آفاق افقها،عالم آسمان،زمانه روزگار، نام همسر نظامی گنجو... مشاهده
یاسینا منسوب به یاسین ، مرکب از یاسین بعلاوه پسوند فارسی مشاهده
مروان نام مؤسس آل مروان و وزیر و مشاور عثمان مشاهده
حجت دلیل، برهان مشاهده
آیت آیه،نشانه،شخص برجسته و شاخص،شخص بسیار زیبا رو مشاهده
جلال عظمت، بزرگی، شکوه مشاهده
جنید نام عارفی معروف در قرن سوم هجری مشاهده
شاهد زیبارو، محبوب، معشوق مشاهده
منال رسیدن ، دست یافتن ، دارایی ، همچنین یکی از توابع ش... مشاهده
عبدالرضا بنده رضا مشاهده
حسیب آن که دارای حسب و نسب است، بزرگوار مشاهده
وحیده مؤنث وحید، یگانه، یکتا، بی نظیر مشاهده
زلال پاک ، خالص مشاهده
عبدالعزیز بنده پروردگار گرامی و باعزت مشاهده
عزیر نامی که اعراب مسلمان به عزرا می دهند،عزرا مشاهده
سندس به فتح سین و دال ، پارچه ای ابریشمی و لطیف ، در قر... مشاهده
هنیا به فتح ه ، گوارا باد ، نوش باد مشاهده