اسم عربی

نام معنی نام جزییات
هاتف نوادهنده ای که صدایش شنیده شود، اما خودش دیده نشود... مشاهده
فاضل دارای فضیلت و برتری در علم مشاهده
هدا هدی، هدایت کردن، هدایت،راهنمایی، راه درست و مسیر د... مشاهده
آمنه نام مادر پیامبر(ص)،مونث آمن به معنای بانوی نترس،زن... مشاهده
طاهره مؤنث طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهراع)... مشاهده
اسامه شیر، اسد مشاهده
قاسم بخش کننده، مقسم، نام پسر پیامبر(ص)، به صورت پسوند... مشاهده
منا امیدها مشاهده
فرحناز فرح(عربی) + ناز(فارسی) صاحب شادی و ناز مشاهده
اصغر کوچک تر مشاهده
یاسر نام پدر عمار،از یاران خاص پیامبر مشاهده
محمود آن که یا آنچه ستایش شده است، مورد پسند، نیک، خوش،... مشاهده
دردانه در(عربی) + دانه(فارسی) بسیار محبوب و عزیز مشاهده
وحید یگانه، یکتا، بی نظیر مشاهده
حامین جمع حامی مشاهده
فاروق تمیز دهنده و فرق گذارنده، لقب عمر خلیفه دوم مشاهده
طلوع برآمدن خورشید و مانند آن مشاهده
حمیده مؤنث حمید ستوده شده مشاهده
عبدالرحمن بنده پروردگار بخشاینده، نام نویسنده و شاعر نامدار... مشاهده
حوریه زن بهشتی زیبا مشاهده
وصال رسیدن به چیزی یا کسی و به دست آوردن آن یا او، لقب... مشاهده
عزیز گرامی، محبوب، گرانمایه، محترم، از نامهای خداوند مشاهده
صهبا شرابی که مایل به سرخی باشد، شراب انگوری مشاهده
راشد آن که در راه راست است، دیندار، نام یکی از خلفای عب... مشاهده
میسا زنی که با غرور و تکبر راه می رود مشاهده
لیلیا شب، هم ریشه با مشاهده
فرید یکتا، یگانه، بی نظیر مشاهده
سلوی کبوتر بهشتی ( بر وزن حلوا) مشاهده
سمر افسانه، داستان ، مشهور مشاهده
مسلم پیرو دین اسلام، مسلمانان، نام پسر عقیل و برادرزاده... مشاهده
اعظم بزرگوارتر، بزرگ تر مشاهده
فؤاد دل، قلب مشاهده
قدم خیر آن که دارای قدم مبارک است، خوش قدم مشاهده
عالیه مؤنث عالی،عنوانی احترام آمیز برای زنان، عالی مقام،... مشاهده
احد یگانه، یکتا، از نامهای خداوند مشاهده
ملیحه زیبا و خوشایند، دارای ملاحت، با نمک مشاهده
صحرا بیابان ، میدان جنگ ، دشت هموار مشاهده
فریده مؤنث فرید مشاهده
طراوت تر و تازگی مشاهده
حمزه شیر، نام عموی پیامبر(ص) مشاهده
ثریا پروین(ستاره) مشاهده
خالد پاینده، جاوید مشاهده
وهاب بسیار بخشنده، از نامهای خداوند مشاهده
بیان سخن وگفتار، شرح و توضیح مشاهده
مونس همنشین و همراز، همدم مشاهده
اکرم بزرگوار، گرامی مشاهده
منصوره مؤنث منصور، یاری داده شده، پیروزشده، پیروز مشاهده
انسیه مونث انسی، مربوط به اِنس، انسانی مشاهده
حنیف درست و پاک، راستین ، خداپرست مشاهده
سلطان پادشاه ، به صورت پیشوند و پسوند همراه با بعضی نامه... مشاهده