اسم عربی

نام معنی نام جزییات
ابوالحسین پدر حسین، کنیه آهو مشاهده
ابوالعباس پدر عباس، کنیه شیر( حیوان درنده) مشاهده
ابوالعلا پدر علا کنیه پرستو مشاهده
ابوالفتح پدر فتح مشاهده
ابوالفرج پدر فرج، کنیه غذایی مرکب از برنج و گوشت و شکر مشاهده
ابوالفضل خداوند و صاحب هنر، کنیه دینار، لقب چهارمین فرزند ع... مشاهده
ابوالقاسم پدر قاسم، کنیه پیامبر(ص) مشاهده
ابوبکر نام خلیفه اول و جانشین پیامبر(ص) و پدر عایشه همسر... مشاهده
ابوذر ابوذر،نام یکی از صحابه پیامبر(ص) مشاهده
ابوریحان نام ریاضیدان و فیلسوف ایرانی در قرن چهارم و پنجم،... مشاهده
ابوطالب نام عموی پیامبر(ص) و پدر علی(ع) مشاهده
ابوعزیز پدر عزیز مشاهده
ابومسلم نام رهبر سیاه جامگان که دولت بنی امیه را سرنگون کر... مشاهده
اثیر شریف، کریم مشاهده
اثیرالدین شریف و کریم در دین، نام قصیده سرایی معروف در قرن ش... مشاهده