اسم دختر با ن

نام معنی نام جزییات
نائله آن که به مقصود رسیده است، نام همسر عثمان خلیفه سو... مشاهده
نادره مؤنث نادر، آنچه به ندرت یافت شود، کمیاب، بی همتا مشاهده
نادره گفتار نادره(عربی) + گفتار(فارسی) آن که گفتارهای پسندیده... مشاهده
نادی ندا دهنده، ندا کننده مشاهده
نادیا امید، آرزو مشاهده
نادین امید و آرزو مشاهده
نادیه ندادهنده ، صدا کننده ، مؤنث نادی مشاهده
ناراین از خدایان هندوهاست و به دفع فساد می‌کوشد مشاهده
ناربن درخت انار مشاهده
ناردانا ناردانه مشاهده
ناردانه دانه انار مشاهده
ناردخت نار(عربی) + دخت(فارسی) دختر آتشین مشاهده
ناردیس مانند انار، نار(عربی) + دیس(فارسی) مانند آتش مشاهده
نارسیس لاتین از یونانی، نرگس، نام جوانی زیباروی در اساطیر... مشاهده
نارگل گل انار مشاهده