اسم دختر با ن

نام معنی نام جزییات
نارگل آن که چون گل لطیف و زیبا است مشاهده
نارملا شکوفه گل انار،به کسر میم مشاهده
نارمیلا غنچه ، شکوفه ، خصوصا شکوفه گل انار مشاهده
نارنج میوه ای آبدار و ترش از مرکبات مشاهده
نارو پرنده ای خوش آواز مانند بلبل مشاهده
نارون درختی خوش اندام و پُربَرگ و سایه دار مشاهده
ناریا قاصدک مشاهده
نارین منسوب به نار، تر و تازه مشاهده
نارینا مرکب از نارین بعلاوه پسوند تأنیث ، بانوی تر و تازه... مشاهده
نارینه ظریف مشاهده
ناریه آتشی، آتشین مشاهده
ناریکا دختر مهربان مشاهده
ناز کرشمه، غمزه مشاهده
نازآفرید آفریده ناز و زیبا مشاهده
نازآفرین مرکب از ناز( زیبا) + آفرین( آفریننده)، نام همسر... مشاهده