اسم دختر با ف

نام معنی نام جزییات
فاطمه زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد، نام دختر پیام... مشاهده
فاطیما فاتیما نام شهری در اروپا که حضرت فاطمه در آنجا ظهو... مشاهده
فرشته فریشته . در زبان سنسکریت پرشیته و مرکب از پر و ا... مشاهده
فرنیا اصیل، دارنده اصل و نسب مشاهده
فرناز دارای ناز و غمزه زیبا و باشکوه مشاهده
فریماه دارای زیبایی و شکوهی چون ماه مشاهده
فائزه فایزه ، نایل، رستگار مشاهده
فرزانه خردمند، دانا مشاهده
فرانک پروانه ، نام دختر برزین و زن بهرام گور ، نام مادر... مشاهده
فلورا فلوریا،در رم باستان، الاهه گلها و بارآوری مشاهده
فریبا بسیار زیبا، دلپسند و خوشایند مشاهده
فریما زیبا و دوست داشتنی مشاهده
فرگل دارای شکوه و زیبایی گل مشاهده
فهیمه مؤنث فهیم مشاهده
فردوس معرب از فارسی، پردیس بهشت مشاهده
فرحناز فرح(عربی) + ناز(فارسی) صاحب شادی و ناز مشاهده
فریناز دارای ناز و غمزه زیبا و با شکوه مشاهده
فرین با شکوه، شکوه مند مشاهده
فریال دارای اندام و هیکل باشکوه مشاهده
فریده مؤنث فرید مشاهده
فایدیم گل نیلوفر، نام همسر کبوجیه پادشاه هخامنشی مشاهده
فرینا با شکوه، شکوهمند مشاهده
فرح شادمانی، سرور مشاهده
فروغ روشنی که از آتش، خورشید، و دیگر منابع نورانی می تا... مشاهده
فروزان شعله ور، مشتعل، روشن، درخشنده مشاهده
فیروزه پیروزه نام سنگی قیمتی به رنگ آبی یا سبز مشاهده
فلور گل مشاهده
فریار دارنده شکوه و جلال مشاهده
فرانه فرانک مشاهده
فرمهر دارای شکوه و عظمتی چون خورشید مشاهده
فرنیان پرنیان ، ابریشم و حریر ، دختری که دارای جسمی بسیار... مشاهده
فرحانه مؤنث فرحان مشاهده
فرنگیس از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر افراسیاب تورانی و هم... مشاهده
فارا نام کوهی در مغرب فلات ایران مشاهده
فائقه فایقه مشاهده
فردخت مرکب از فر( شکوه) + دخت( دختر) مشاهده
فرمیسک اشک چشم مشاهده
فوژان بانگ بزرگ، فریاد عظیم مشاهده
فانیذ قند، شکر مشاهده
فردیس پردیس مشاهده
فرنوشا شکوه و عظمت ابدی مشاهده
فتانه بسیار زیبا و دلفریب مشاهده
فرخنده مبارک، خجسته، میمون مشاهده
فرسیما فر(فارسی) + سیما(عربی) دارای سیما باشکوه مشاهده
فضه نقره سیم مشاهده
فلوریا فلورا، در رم باستان، الاهه گلها و بارآوری مشاهده
فروز تابش و روشنی و فروغ مشاهده
فریسا پریسا، زیبا چون پری مشاهده
فارهه دختر زیبا و با نمک مشاهده
فریشا پریسا ، زیبا چون پری مشاهده