اسم دختر با ف

نام معنی نام جزییات
فائحه فایحه مشاهده
فائزه فایزه ، نایل، رستگار مشاهده
فائضه فایضه مشاهده
فائقه فایقه مشاهده
فاتن فتنه انگیز ، برپا کننده آشوب مشاهده
فاتیما فاطیما،نام شهری در اروپا که حضرت فاطمه در آنجا ظهو... مشاهده
فاخته پرنده ای از خانواده کبوتر، کوکو مشاهده
فارا نام کوهی در مغرب فلات ایران مشاهده
فارهه دختر زیبا و با نمک مشاهده
فاسیروس نام دختر اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی مشاهده
فاطمه زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد، نام دختر پیام... مشاهده
فاطیما فاتیما نام شهری در اروپا که حضرت فاطمه در آنجا ظهو... مشاهده
فام گل به رنگ گل مشاهده
فانیذ قند، شکر مشاهده
فایحه مؤنث فایح مشاهده