اسم دختر با ف

نام معنی نام جزییات
فلوریا فلورا، در رم باستان، الاهه گلها و بارآوری مشاهده
فتانه بسیار زیبا و دلفریب مشاهده
فخرالزمان شخص برجسته، گزیده که مایه مباهات در زمان خود است مشاهده
فرح بانو فرح(عربی) + بانو(فارسی) بانوی شادمان مشاهده
فروردین نام ماه اول از سال شمسی، نام روز نوزدهم از هر ماه... مشاهده
فریرو دارای چهره زیبا و با شکوه مشاهده
فریضه عمل واجب، امر واجب مشاهده
فریمانه نام روستایی در نزدیکی سبزوار مشاهده
فریوش پریوش، زیبا چون پری مشاهده
فائحه فایحه مشاهده
فائضه فایضه مشاهده
فصیحه مؤنث فصیح مشاهده
فاتن فتنه انگیز ، برپا کننده آشوب مشاهده
فاتیما فاطیما،نام شهری در اروپا که حضرت فاطمه در آنجا ظهو... مشاهده
فضیلت برتری در دانش، هنر و اخلاق، ارزش و اهمیت، شرف مشاهده
فغان افغان شیون، فریاد مشاهده
فغستان از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر کید شاه هندوستان و ی... مشاهده
فلامک نوعی الماس مشاهده
فلک تاج فلک(عربی) + تاج(فارسی) مرکب از فلک( آسمان) + تاج مشاهده
فاسیروس نام دختر اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی مشاهده
فلک وش فلک(عربی) + وش(فارسی) مانند آسمان بلند و رفیع مشاهده
فلکناز فلک(عربی) + ناز(فارسی) ، آن که موجب نازش آسمان است... مشاهده
فوزیه رستگار مشاهده
فام گل به رنگ گل مشاهده
فولاد پولاد،نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام ی... مشاهده
فایحه مؤنث فایح مشاهده
فایزه، فائزه مؤنث فائز ، نایل، رستگار مشاهده
فیروزخاتون بانوی پیروز مشاهده
فایضه مؤنث فائض مشاهده
فایقه مؤنث فائق مشاهده
فتنه شورش، طغیان، مفتون، عاشق، دلداده مشاهده
فخرآفاق باعث سرافرازی آسمان مشاهده
فخرالسادات سبب سربلندی سیدها مشاهده
فخرالملوک مایه سربلندی و افتخار پادشاهان مشاهده
فخرالنسا سبب سربلندی زنان مشاهده
فخرایران فخر(عربی) + ایران(فارسی) مایه سربلندی ایران مشاهده
فخرجهان فخر(عربی) + جهان(فارسی) ، سبب سربلندی و افتخار دنی... مشاهده
فخرگل فخر(عربی) + گل(فارسی) مایه نازش گل مشاهده
فخری فخر(عربی) + ی(فارسی) منسوب به فخر ، منسوب به افتخا... مشاهده
فخیمه مؤنث فخیم مشاهده
فرآذر شکوه آتش مشاهده
فراچهر مرکب از فرا( بالاتر) + چهر( صورت) مشاهده
فرارنگ فرانک، پروانه، از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر فریدو... مشاهده
فرازنده بالابرنده و افرازنده مشاهده
فراهت شأن، شوکت، شکوهمندی و زیبایی مشاهده
فربو مرکب از فر( شکوه) + بو مشاهده
فرپرک شب پره که آن را مرغ عیسی نیز می گویند مشاهده
فرتوک پرستو مشاهده
فرجهان شکوه دنیا مشاهده
فرح انگیز فرح(عربی) + انگیز(فارسی) شادی بخش، مفرح مشاهده