اسم دختر با ف

نام معنی نام جزییات
فوزیه رستگار مشاهده
فرین دخت مرکب از فرین+ دخت( دختر) مشاهده
فروزنده روشن، تابان، روشن کننده، افروزنده مشاهده
فاتن فتنه انگیز ، برپا کننده آشوب مشاهده
فاخته پرنده ای از خانواده کبوتر، کوکو مشاهده
فام گل به رنگ گل مشاهده
فایقه مؤنث فائق مشاهده
فخرالزمان شخص برجسته، گزیده که مایه مباهات در زمان خود است مشاهده
فرارنگ فرانک، پروانه، از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر فریدو... مشاهده
فرتوک پرستو مشاهده
فرح بانو فرح(عربی) + بانو(فارسی) بانوی شادمان مشاهده
فرح دخت فرح(عربی) + دخت(فارسی) دختر شادمان مشاهده
فرح نوش فرح(عربی) + نوش(فارسی) شادنوش، خوشگذران مشاهده
فرهناز بزرگمنش و نازنین ، مرکب از فره(شکوه و بزرگی) + ناز مشاهده
فرهور دارای شکوه و جلالی چون ورشید مشاهده
فروردین نام ماه اول از سال شمسی، نام روز نوزدهم از هر ماه... مشاهده
فریرو دارای چهره زیبا و با شکوه مشاهده
فریضه عمل واجب، امر واجب مشاهده
فریمانه نام روستایی در نزدیکی سبزوار مشاهده
فریوش پریوش، زیبا چون پری مشاهده
فائحه فایحه مشاهده
فائضه فایضه مشاهده
فصیحه مؤنث فصیح مشاهده
فاتیما فاطیما،نام شهری در اروپا که حضرت فاطمه در آنجا ظهو... مشاهده
فضیلت برتری در دانش، هنر و اخلاق، ارزش و اهمیت، شرف مشاهده
فغان افغان شیون، فریاد مشاهده
فغستان از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر کید شاه هندوستان و ی... مشاهده
فلامک نوعی الماس مشاهده
فلک تاج فلک(عربی) + تاج(فارسی) مرکب از فلک( آسمان) + تاج مشاهده
فاسیروس نام دختر اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی مشاهده
فلک وش فلک(عربی) + وش(فارسی) مانند آسمان بلند و رفیع مشاهده
فلکناز فلک(عربی) + ناز(فارسی) ، آن که موجب نازش آسمان است... مشاهده
فولاد پولاد،نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام ی... مشاهده
فایحه مؤنث فایح مشاهده
فایزه، فائزه مؤنث فائز ، نایل، رستگار مشاهده
فیروزخاتون بانوی پیروز مشاهده
فایضه مؤنث فائض مشاهده
فتنه شورش، طغیان، مفتون، عاشق، دلداده مشاهده
فخرآفاق باعث سرافرازی آسمان مشاهده
فخرالسادات سبب سربلندی سیدها مشاهده
فخرالملوک مایه سربلندی و افتخار پادشاهان مشاهده
فخرالنسا سبب سربلندی زنان مشاهده
فخرایران فخر(عربی) + ایران(فارسی) مایه سربلندی ایران مشاهده
فخرجهان فخر(عربی) + جهان(فارسی) ، سبب سربلندی و افتخار دنی... مشاهده
فخرگل فخر(عربی) + گل(فارسی) مایه نازش گل مشاهده
فخری فخر(عربی) + ی(فارسی) منسوب به فخر ، منسوب به افتخا... مشاهده
فخیمه مؤنث فخیم مشاهده
فرآذر شکوه آتش مشاهده
فراچهر مرکب از فرا( بالاتر) + چهر( صورت) مشاهده
فرازنده بالابرنده و افرازنده مشاهده