اسم دختر با ف

نام معنی نام جزییات
فایدیم گل نیلوفر، نام همسر کبوجیه پادشاه هخامنشی مشاهده
فایزه، فائزه مؤنث فائز ، نایل، رستگار مشاهده
فایضه مؤنث فائض مشاهده
فایقه مؤنث فائق مشاهده
فتانه بسیار زیبا و دلفریب مشاهده
فتنه شورش، طغیان، مفتون، عاشق، دلداده مشاهده
فخرآفاق باعث سرافرازی آسمان مشاهده
فخرالزمان شخص برجسته، گزیده که مایه مباهات در زمان خود است مشاهده
فخرالسادات سبب سربلندی سیدها مشاهده
فخرالملوک مایه سربلندی و افتخار پادشاهان مشاهده
فخرالنسا سبب سربلندی زنان مشاهده
فخرایران فخر(عربی) + ایران(فارسی) مایه سربلندی ایران مشاهده
فخرجهان فخر(عربی) + جهان(فارسی) ، سبب سربلندی و افتخار دنی... مشاهده
فخرگل فخر(عربی) + گل(فارسی) مایه نازش گل مشاهده
فخری فخر(عربی) + ی(فارسی) منسوب به فخر ، منسوب به افتخا... مشاهده