اسم دختر با ف

نام معنی نام جزییات
فخیمه مؤنث فخیم مشاهده
فرآذر شکوه آتش مشاهده
فراچهر مرکب از فرا( بالاتر) + چهر( صورت) مشاهده
فرارنگ فرانک، پروانه، از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر فریدو... مشاهده
فرازنده بالابرنده و افرازنده مشاهده
فرانه فرانک مشاهده
فرانک پروانه ، نام دختر برزین و زن بهرام گور ، نام مادر... مشاهده
فرانک پروانه، از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر فریدون پادشا... مشاهده
فراهت شأن، شوکت، شکوهمندی و زیبایی مشاهده
فربو مرکب از فر( شکوه) + بو مشاهده
فرپرک شب پره که آن را مرغ عیسی نیز می گویند مشاهده
فرتوک پرستو مشاهده
فرجهان شکوه دنیا مشاهده
فرح شادمانی، سرور مشاهده
فرح انگیز فرح(عربی) + انگیز(فارسی) شادی بخش، مفرح مشاهده