اسم دختر با ف

نام معنی نام جزییات
فراهت شأن، شوکت، شکوهمندی و زیبایی مشاهده
فربو مرکب از فر( شکوه) + بو مشاهده
فرپرک شب پره که آن را مرغ عیسی نیز می گویند مشاهده
فرجهان شکوه دنیا مشاهده
فرح انگیز فرح(عربی) + انگیز(فارسی) شادی بخش، مفرح مشاهده
فرح بخش فرح(عربی) + بخش(فارسی) شادی بخش مشاهده
فرحتاج فرح(عربی) + تاج(فارسی) مرکب از فرح( شادمانی) + تا... مشاهده
فرخ بانو بانوی بزرگوار و فرخنده مشاهده
فرخ بخش بخشنده بزرگوار، نام یکی از بهدینان یزد که در سال ه... مشاهده
فرخ تاج فرخ(فارسی) + تاج(فارسی) مرکب از فرخ( مبارک) + تاج مشاهده
فرخ چهر دارای چهره فرخنده و مبارک مشاهده
فرخ لقا فرخ(فارسی) + لقا(عربی) ، خوش صورت، زیبارو، نام زنی... مشاهده
فرخ ماه ماه خجسته و مبارک مشاهده
فرخ ناز مرکب از فرخ( مبارک) + ناز( غمزه) مشاهده
فرخروز نام یکی از الحان باربد مشاهده
فرخنده چهر دارای چهره مبارک و خجسته مشاهده
فرزان دخت دختر فرزانه و دانا مشاهده
فرستو پرستو مشاهده
فرشیده فر+ شیده= نورآفتاب - شکوه آفتاب مشاهده
فرغانه نام شهری در ترکستان قدیم مشاهده
فرنگار دارای نقش ونگار با شکوه و زیبا مشاهده
فرنگیز فرنگیس مشاهده
فرنواز مرکب از فر( شکوه) + نواز( ریشه نواختن) مشاهده
فره وش مرکب از فره( شکوه) وش( پسوند شباهت) مشاهده
فرهت فراهت صورت دیگری از فراهت مشاهده
فروزا تابان، درخشان مشاهده
فروزاتون فروز(فارسی) + خاتون(فارسی) بانوی روشنایی مشاهده
فروزجهان روشنایی جهان مشاهده
فروزینه آتش زنه، چخماق مشاهده
فروشنک نام نتیجه ایرج پسر فرویدن پادشاه پیشدادی مشاهده
فروغ بانو بانوی روشنایی مشاهده
فروغ دخت دختر روشنایی مشاهده
فروهنده نیکوسیرت و خوبروی، نام فرشته ای است مشاهده
فریانه نام پادشاهی افسانه ای هم زمان با اسکندر مقدونی مشاهده
فریدخت دختر زیبا و محبوب مشاهده
فریر گیاهی خوشبو مشاهده
فریرخ زیبارخ مشاهده