اسم پسر با و

نام معنی نام جزییات
ویهان <p>نام پسرانه ویهان با تلفظ /Vi.hān/ و املا Vihan... مشاهده
والا بالا عزیز، گرامی، محترم، دارای ارج و اهمیت،اصیل،... مشاهده
وندا هزوارش است به معنی خورشید مشاهده
ونداد خواهش، امید، آرزو، نام پسر سوخر از خاندان قارن مشاهده
وریا قوی و درشت هیکل ، چکش آهنی بزرگ مشاهده
وستا اوستا، نام کتاب مقدس زرتشتیان مشاهده
وحید یگانه، یکتا، بی نظیر مشاهده
وهاب بسیار بخشنده، از نامهای خداوند مشاهده
وارش بارش - باریدن باران مشاهده
واران نامی که مورخان یونانی به پادشاهان ایرانی که نامشان... مشاهده
ویرا شجاع مشاهده
وهب بخشش، عطا،نام پدر آمنه مادر پیامبر(ص) مشاهده
ولید فرزند ، نام دوتن از خلفای اموی ، مشاهده
ویریا همت - یکی از کمالات ششگانه که یک بوداسف باید به آن... مشاهده
ورونیکا نام تیره ای از گیاهان که پوپک از آن دسته است. مشاهده
ولی پدر، مادر یا کفیل، دوست و یار نیکان، بالاترین مقام... مشاهده
وقار متانت، سنگینی، آهستگی، آرامی، شکوه، جلال مشاهده
وهنیا بهنیا، کسی که از نسل خوبان است مشاهده
ویس عشیرةیکرنگ مشاهده
ویشتاسب نام پسر ارشامه و پدر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
واتیار سخنگو مشاهده
ودود بسیار مهربان، از نامهای خداوند مشاهده
ورشاد وظیفه و مقرری مشاهده
ولی الله دوست خداوند، لقب علی(ع) مشاهده
ویسپار از نجبای پارس مشاهده
واجد دارنده، دارا، از نامهای خداوند مشاهده
واحد یگانه، آن که در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است مشاهده
وادا مکان مقدس مشاهده
وادان نام روستایی در نزدیکی دماوند مشاهده
وادگان نام شخصی در وندیداد مشاهده
وادیار اینطور که پیداست، ظاهر امر مشاهده
وارتان نام پسر بلاش اول پادشاه اشکانی مشاهده
واردان نام دادوری در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی مشاهده
وارونا نام یکی از خدایان هندو مشاهده
واسپور لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و... مشاهده
واسپوهر واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام... مشاهده
واصف به اندازه لازم و مورد نیاز، کافی، وفاکننده مشاهده
وافی به اندازه لازم و مورد نیاز، کافی، وفا کننده مشاهده
والی حاکم، پادشاه،از نامهای خداوند مشاهده
وامق نام مردی که عاشق عذرا بود مشاهده
وانان نام روستایی در نزدیکی شهرکرد، نام یکی از پادشاهان... مشاهده
وانتیار نام پسر ایرج به نوشته بندهشن مشاهده
واهب عطاکننده، بخشنده، از نامهای خداوند مشاهده
وتار مقالة، سخنرانی مشاهده
وثوق اعتماد، اطمینان مشاهده
وجاسب دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی مشاهده
وجیه الله دارای قدر و منزلت خداوند مشاهده
وحدت یگانگی، اتحاد،تنهایی مشاهده
وحیدالدین بی نظیر و یگانه در دین، نام دانشمندی از معاصران خا... مشاهده
وخش روشنایی، نام چهاردهمین جد آذرباد مهراسپند مشاهده