اسم پسر با و

نام معنی نام جزییات
واتیار سخنگو مشاهده
واجد دارنده، دارا، از نامهای خداوند مشاهده
واحد یگانه، آن که در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است مشاهده
وادا مکان مقدس مشاهده
وادان نام روستایی در نزدیکی دماوند مشاهده
وادگان نام شخصی در وندیداد مشاهده
وادیار اینطور که پیداست، ظاهر امر مشاهده
واران نامی که مورخان یونانی به پادشاهان ایرانی که نامشان... مشاهده
واران باران مشاهده
وارتان نام پسر بلاش اول پادشاه اشکانی مشاهده
واردان نام دادوری در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی مشاهده
وارش بارش - باریدن باران مشاهده
وارونا نام یکی از خدایان هندو مشاهده
واسپور لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و... مشاهده
واسپوهر واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام... مشاهده