اسم پسر با ع

نام معنی نام جزییات
علی مشاهده
علیرضا کسی که علی علیه السلام از او راضی است مرکب از دو ا... مشاهده
علی اصغر نام پسر حسین (ع) مشاهده
عرشیا ملکوتی آسمانی - مرکب از عرش + الف نسبت مشاهده
علی اکبر علی بزرگتر، نام پسر امام حسین(ع) مشاهده
عماد تکیه گاه، نگاهدارنده، ستون مشاهده
عباس شیر بیشه، نام پسر عبدالمطلب عموی پیامبر(ص)،لقب برا... مشاهده
علی رضا مرکب از نام امام اول حضرت امیر المومنین و نام امام... مشاهده
عارف آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست... مشاهده
عمران نام پدر موسی پیامبر(ص)، نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
عبدالله بنده پروردگار، نام پدر پیامبر(ص) مشاهده
عدنان نام یکی از اجداد پیامبر(ص) مشاهده
عادل با انصاف مشاهده
عامر آباد کننده، معمور، آبادان مشاهده
عمر نام خلیفه دوم مشاهده
عمار مرد با ایمان، ثابت و استوار، نام پسر یاسر از یاران... مشاهده
عثمان نام خلیفه سوم مشاهده
عابس عبوس و اخمو ، مجازآ به معنای شجاع و بی باک ، نام ی... مشاهده
عمادالدین تکیه گاه و ستون دین مشاهده
عزیز گرامی، محبوب، گرانمایه، محترم، از نامهای خداوند مشاهده
عبدالحسین بنده حسین مشاهده
علی یار علی(عربی) + یار(فارسی) یاری دهنده علی(ع) مشاهده
عبدالرضا بنده رضا مشاهده
عبدالرحمان عبد الرحمن مشاهده
عبدالرحمن بنده پروردگار بخشاینده، نام نویسنده و شاعر نامدار... مشاهده
عقیل خردمند و بزرگوار، عاقل و گرامی، نام برادر علی(ع) و... مشاهده
عاصم نگهدارنده، محافظ مشاهده
عبدالرحیم بنده پروردگار رحیم و مهربان مشاهده
عبدالعزیز بنده پروردگار گرامی و باعزت مشاهده
علا بزرگی، رفعت مشاهده
عیسی معرب از عبری ، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت مشاهده
عابد عبادت کننده، پرستنده چیزی یا کسی مشاهده
عباد بندگان، نام چندتن از خاندان بنی عباد مشاهده
عبدالباسط عبد(بنده) + باسط(گستراننده، گسترش دهنده و از نامها... مشاهده
عبدالعلی بنده علی مشاهده
عبدالکریم بنده پروردگار بخشنده مشاهده
عبدالستار بنده پروردگار عیب پوشاننده مشاهده
عزالدین آن که باعث عزت دین است مشاهده
عطاالله داده و عطای خداوند مشاهده
عاشق دلباخته، دلداده ، نام شاعر ایرانی قرن دوازدهم، عاش... مشاهده
عبدالحسن بنده حسن مشاهده
عبدالحمید بنده پروردگار ستایش شده، نام دو نفر از پادشاهان عث... مشاهده
عبدالرزاق بنده پروردگار روزی دهنده مشاهده
عبدالصمد بنده پروردگار بی نیاز مشاهده
عبدالقادر بنده پروردگار توانا مشاهده
عبدالناصر بنده پروردگار یاریگر مشاهده
عبیدالله بنده کوچک خداوند، نام یکی از فرزندان امام جعفرصادق... مشاهده
عظیم بزرگ، کلان، با اهمیت، بزرگ، فراوان، بسیار، از نامه... مشاهده
علی داد علی(عربی) + داد(فارسی) داده علی (ع) مشاهده
عاد نام قومی که هود(ع) به پیامبری آنان برگزیده شد مشاهده