اسم پسر با ع

نام معنی نام جزییات
عابد عبادت کننده، پرستنده چیزی یا کسی مشاهده
عابس عبوس و اخمو ، مجازآ به معنای شجاع و بی باک ، نام ی... مشاهده
عاد نام قومی که هود(ع) به پیامبری آنان برگزیده شد مشاهده
عادل با انصاف مشاهده
عارف آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست... مشاهده
عارف پاشا عارف(عربی) + پاشا(فارسی)، پادشاه دانا و آگاه مشاهده
عاشق دلباخته، دلداده ، نام شاعر ایرانی قرن دوازدهم، عاش... مشاهده
عاشور روز دهم از ماه محرم مشاهده
عاصم نگهدارنده، محافظ مشاهده
عامر آباد کننده، معمور، آبادان مشاهده
عاموس یار، نام شبانی که به نبوت رسید مشاهده
عباد بندگان، نام چندتن از خاندان بنی عباد مشاهده
عبادالله بندگان خداوند مشاهده
عباس شیر بیشه، نام پسر عبدالمطلب عموی پیامبر(ص)،لقب برا... مشاهده
عبدالامین بنده پروردگار که مورد اعتماد و امانت دار است مشاهده

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا