اسم پسر با ع

نام معنی نام جزییات
علی مشاهده
علیرضا کسی که علی علیه السلام از او راضی است مرکب از دو ا... مشاهده
علی اصغر نام پسر حسین (ع) مشاهده
عرشیا ملکوتی آسمانی - مرکب از عرش + الف نسبت مشاهده
علی اکبر علی بزرگتر، نام پسر امام حسین(ع) مشاهده
عماد تکیه گاه، نگاهدارنده، ستون مشاهده
عباس شیر بیشه، نام پسر عبدالمطلب عموی پیامبر(ص)،لقب برا... مشاهده
علی رضا مرکب از نام امام اول حضرت امیر المومنین و نام امام... مشاهده
عارف آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست... مشاهده
عمران نام پدر موسی پیامبر(ص)، نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
عدنان نام یکی از اجداد پیامبر(ص) مشاهده
عبدالله بنده پروردگار، نام پدر پیامبر(ص) مشاهده
عامر آباد کننده، معمور، آبادان مشاهده
عثمان نام خلیفه سوم مشاهده
عادل با انصاف مشاهده
عمر نام خلیفه دوم مشاهده
عمار مرد با ایمان، ثابت و استوار، نام پسر یاسر از یاران... مشاهده
عبدالرحمن بنده پروردگار بخشاینده، نام نویسنده و شاعر نامدار... مشاهده
عزیز گرامی، محبوب، گرانمایه، محترم، از نامهای خداوند مشاهده
علی یار علی(عربی) + یار(فارسی) یاری دهنده علی(ع) مشاهده
عابس عبوس و اخمو ، مجازآ به معنای شجاع و بی باک ، نام ی... مشاهده
عبدالرحمان عبد الرحمن مشاهده
عبدالحسین بنده حسین مشاهده
عقیل خردمند و بزرگوار، عاقل و گرامی، نام برادر علی(ع) و... مشاهده
عمادالدین تکیه گاه و ستون دین مشاهده
عیسی معرب از عبری ، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت مشاهده
عبدالرضا بنده رضا مشاهده
عبدالعزیز بنده پروردگار گرامی و باعزت مشاهده
عابد عبادت کننده، پرستنده چیزی یا کسی مشاهده
علا بزرگی، رفعت مشاهده
عاشق دلباخته، دلداده ، نام شاعر ایرانی قرن دوازدهم، عاش... مشاهده
عاصم نگهدارنده، محافظ مشاهده
عباد بندگان، نام چندتن از خاندان بنی عباد مشاهده
عبدالحمید بنده پروردگار ستایش شده، نام دو نفر از پادشاهان عث... مشاهده
عبدالرحیم بنده پروردگار رحیم و مهربان مشاهده
عظیم بزرگ، کلان، با اهمیت، بزرگ، فراوان، بسیار، از نامه... مشاهده
عبدالباسط عبد(بنده) + باسط(گستراننده، گسترش دهنده و از نامها... مشاهده
عبدالعلی بنده علی مشاهده
عبدالرزاق بنده پروردگار روزی دهنده مشاهده
عبدالستار بنده پروردگار عیب پوشاننده مشاهده
عبدالفتاح بنده پروردگار گشاینده دشواریها مشاهده
عبدالقادر بنده پروردگار توانا مشاهده
عبدالکریم بنده پروردگار بخشنده مشاهده
عبیدالله بنده کوچک خداوند، نام یکی از فرزندان امام جعفرصادق... مشاهده
عزالدین آن که باعث عزت دین است مشاهده
عین الله چشم خداوند مشاهده
عبدالحسن بنده حسن مشاهده
عبدالوهاب بنده پروردگار بخشنده مشاهده
عطاالله داده و عطای خداوند مشاهده
عمید عاشق و بی قرار ، همچنین بزرگ قوم ، سرور و تکیه گاه... مشاهده