اسم پسر با ع

نام معنی نام جزییات
عمید عاشق و بی قرار ، همچنین بزرگ قوم ، سرور و تکیه گاه... مشاهده
عمیدالدین آن که در دین تسلط دارد مشاهده
عنایت لطف، نیکی، احسان، کمک، یاری مشاهده
عنایت الله لطف و عنایت خداوند مشاهده
عندلیب بلبل مشاهده
عیسا عیسی، معرب از عبری ، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت مشاهده
عین الدین چشم دین، عزیز در دین مشاهده
عین الزمان چشم خداوند مشاهده
عین الله چشم خداوند مشاهده
عینعلی چشم علی ، نام یکی از امامزادگان که مزار شریفش در ت... مشاهده