اسم پسر با ع

نام معنی نام جزییات
عمادالملک تکیه گه کشور مشاهده
عمرو نام پسر لیث دومین پادشاه صفاری مشاهده
عمیدالدین آن که در دین تسلط دارد مشاهده
عنایت لطف، نیکی، احسان، کمک، یاری مشاهده
عنایت الله لطف و عنایت خداوند مشاهده
عندلیب بلبل مشاهده
عیسا عیسی، معرب از عبری ، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت مشاهده
عین الدین چشم دین، عزیز در دین مشاهده
عین الزمان چشم خداوند مشاهده
عینعلی چشم علی ، نام یکی از امامزادگان که مزار شریفش در ت... مشاهده