اسم پسر با ط

نام معنی نام جزییات
طاها <p>(تلفظ: tāhā) اسمی پسرانه و عربی&nbsp;</p> <p>ط... مشاهده
طه طهماسپ مشاهده
طاهر پاکیزه ، بی گناه، معصوم، نام یکی از پسران پیامبرص) مشاهده
طوفان معرب از آرامی ، جریان هوای بسیار شدید، هیاهو و غوغ... مشاهده
طارق ستاره صبح ، نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
طیب پاک، مطهر، پاکیزه مشاهده
طلحه نام یکی از صحابه پیامبر(ص)، نیز نام دومین امیر از... مشاهده
طرحان نام بخش کوهدشت در شهرستان خرم آباد مشاهده
طرهان طرحان مشاهده
طهمورث از شخصیتهای نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی مشاهده
طهور آنچه آلودگی را پاک کند، پاک کننده مشاهده
طینوش از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر قیدافه پادشاه اندولس... مشاهده
طغرل پرنده شکاری از خانواده باز مشاهده
طالب خواستار، خواهان ، سالک مشاهده
طالع طلوع کننده ، بخت و اقبال مشاهده
طالوت معرب از عبری نام سرداری از بنی اسرائیل مشاهده
طایر پروازکننده، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه غسانیان د... مشاهده
طباطبا نام چندتن از افراد تاریخی مشاهده
طرب شادمانی، خوشی مشاهده
طرخان از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار چینی در سپاه افراسی... مشاهده
طغاتیمور نام نبیره جوجی قسار برادر چنگیزخان مغول مشاهده
طغان شاهین، نام یکی از پادشاهان ترک مشاهده
طلب علی خواسته شده از (علی) مشاهده
طمغاج از پادشاهان ترک ماوراءالنهر مهروف به افراسیاب مشاهده
طهماسپ دارنده اسب نیرومند، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشا... مشاهده
طورگ از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از فرماندها... مشاهده
طوس از شخصیتهای شاهنامه، نام شاهزاده و پهلوان ایرانی م... مشاهده
طوش از شخصیتهای شاهنامه، بنا به بعضی از نسخه های شاهنا... مشاهده
طوطیانوش طوطیا(معرب) + نوش(فارسی) ،مرکب از طوطیا( توتیا) +... مشاهده
طیفور نوعی پرنده کوچک، نام بایزید بسطامی عارف نامدار مشاهده
طیهوج معرب از فارسی،تیهو مشاهده