اسم پسر با ط

نام معنی نام جزییات
طارق ستاره صبح ، نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
طالب خواستار، خواهان ، سالک مشاهده
طالع طلوع کننده ، بخت و اقبال مشاهده
طالوت معرب از عبری نام سرداری از بنی اسرائیل مشاهده
طاها نام سوره ای در قران کریم مشاهده
طاهر پاکیزه ، بی گناه، معصوم، نام یکی از پسران پیامبرص) مشاهده
طایر پروازکننده، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه غسانیان د... مشاهده
طباطبا نام چندتن از افراد تاریخی مشاهده
طرب شادمانی، خوشی مشاهده
طرحان نام بخش کوهدشت در شهرستان خرم آباد مشاهده
طرخان از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار چینی در سپاه افراسی... مشاهده
طرهان طرحان مشاهده
طغاتیمور نام نبیره جوجی قسار برادر چنگیزخان مغول مشاهده
طغان شاهین، نام یکی از پادشاهان ترک مشاهده
طغرل پرنده شکاری از خانواده باز مشاهده