اسم پسر با ص

نام معنی نام جزییات
صائب راست و درست، رسا، رساننده، نام شاعر نامدار قرن یاز... مشاهده
صائم روزه گیر، روزه دار مشاهده
صائن محافظ، نگاه دارنده مشاهده
صائن الدین آن که حافظ و نگهدارنده دین است مشاهده
صابر صبور، شکیبا، از نامهای خداوند، نام شاعر نامدار قرن... مشاهده
صاحب دارنده، مالک، دارا،سرور،همنشین، یار مشاهده
صادق راستگو،راست و درست، راستین،نام امام امام ششم شیعیا... مشاهده
صارم شمشیر تیز، قطع کننده، برنده، مرد دلیر، دلاور مشاهده
صاعد بالارونده، صعودکننده، نام یکی از مردان افسانه ای ع... مشاهده
صالح شایسته و درستکار، نیک، خوب، دارای اعتقاد و عمل درس... مشاهده
صانع آفریننده ، صنعتگر، همچنین یکی از نام های خداوند نی... مشاهده
صایب صائب،راست و درست، رسا، رساننده مشاهده
صاین صائن، محافظ، نگاه دارنده مشاهده
صباح بامداد، صبح‎ ‎‏ ، روز، نام دعائی منسوب به علی(ع) مشاهده
صبار بسیار صبرکننده، صبور، از نامهای خداوند مشاهده