اسم پسر با ص

نام معنی نام جزییات
صدرا مرکب از صدر (عربی به معنای بالا) + الف فاعلی (فارس... مشاهده
صالح شایسته و درستکار، نیک، خوب، دارای اعتقاد و عمل درس... مشاهده
صادق راستگو،راست و درست، راستین،نام امام امام ششم شیعیا... مشاهده
صابر صبور، شکیبا، از نامهای خداوند، نام شاعر نامدار قرن... مشاهده
صفا یکرنگی، خلوص، صمیمیت، نام یکی از گوشه های موسیقی ا... مشاهده
صلاح الدین موجب نیکی آیین، نام یکی از بزرگان و عرفای قرن هفتم... مشاهده
صیام روزه داشتن مشاهده
صنعان طبق روایت شیخ عطار در منطق الطیر، نام عارفی بزرگ ک... مشاهده
صارم شمشیر تیز، قطع کننده، برنده، مرد دلیر، دلاور مشاهده
صدرالدین دارای برتری دین، مقدم و پیشوای دین مشاهده
صائب راست و درست، رسا، رساننده، نام شاعر نامدار قرن یاز... مشاهده
صاین صائن، محافظ، نگاه دارنده مشاهده
صلاح خیر و نیکی مشاهده
صدیق بنده خالص خداوند ، بسیار راستگو و درستکار، لقب یوس... مشاهده
صفدر صف(عربی) + در(فارسی) ، مردجنگی، دلاور، صف شکن، از... مشاهده
صفر نام ماه دوم از سال قمری، نام کوهی در نزدیکی مدینه مشاهده
صفی الله برگزیده خداوند، لقب آدم(ع) مشاهده
صمیم صمیمی، میانه، وسط، اوج و نهایت شدت یا ترقی چیزی مشاهده
صیاد شکارچی مشاهده
صائم روزه گیر، روزه دار مشاهده
صائن محافظ، نگاه دارنده مشاهده
صائن الدین آن که حافظ و نگهدارنده دین است مشاهده
صاحب دارنده، مالک، دارا،سرور،همنشین، یار مشاهده
صاعد بالارونده، صعودکننده، نام یکی از مردان افسانه ای ع... مشاهده
صانع آفریننده ، صنعتگر، همچنین یکی از نام های خداوند نی... مشاهده
صایب صائب،راست و درست، رسا، رساننده مشاهده
صباح بامداد، صبح‎ ‎‏ ، روز، نام دعائی منسوب به علی(ع) مشاهده
صبار بسیار صبرکننده، صبور، از نامهای خداوند مشاهده
صدر بالاترین ، اعلاترین در هر چیز مشاهده
صدران صدر(عربی) + ان(فارسی) رؤسا و بزرگان مشاهده
صدوق راستگو، صدیق، دوست مشاهده
صدیده مهم مشاهده
صدیقا نام آخرین تن از سلسله یهود مشاهده
صفار رویگر، نام سلسله ای در ایران که سر سلسله آن یعقوب... مشاهده
صفاعلی آن که خلوص و پاکی ای چون علی(ع دارد، لقب ظهیرالدول... مشاهده
صفی خالص ، یگانه ، یکتا ، برگزیده ، صاف ، پاک و روشن ،... مشاهده
صفی الدین برگزیده دین، نام عارف نامدار قرن هشتم، صفی الدین ا... مشاهده
صفیعلی برگزیده علی(ع) مشاهده
صلات دعای بنده به سوی خداوند ، نماز مشاهده
صمد بی نیاز، غنی، مهتر، از نامهای خداوند، از اسماء حسن... مشاهده
صمدالله خداوند بی نیاز مشاهده
صمصام شمشیری که خم نگردد، شمشیر برّان مشاهده
صنم بر صنم(عربی) + بر(فارسی) مرکب از صنم( بت )+ ( آغوش) مشاهده