اسم دختر با غ

نام معنی نام جزییات
غزل شعر عاشقانه مشاهده
غزاله آهو بره ماده مشاهده
غنچه گلی که هنوز باز نشده و برگهایش به هم فشرده اند ، م... مشاهده
غزال نوعی آهوی ظریف اندام با چشمان درشت سیاه مشاهده
غوغا صدای بلند، بانگ و فریاد مشاهده
غزل ناز غزل(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از غزل( شعرعاشقانه) +... مشاهده
غدیره گیسوی بافته شده ،قسمتی از گیاه مشاهده
غمزه حرکت چشم و ابرو برای برانگیختن توجه دیگری، کرشمه،... مشاهده
غنج کرشمه، ناز مشاهده
غانیه زن جوان پاکدامن مشاهده