اسم دختر با غ

نام معنی نام جزییات
غانیه زن جوان پاکدامن مشاهده
غدیره گیسوی بافته شده ،قسمتی از گیاه مشاهده
غزال نوعی آهوی ظریف اندام با چشمان درشت سیاه مشاهده
غزاله آهو بره ماده مشاهده
غزل شعر عاشقانه مشاهده
غزل ناز غزل(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از غزل( شعرعاشقانه) +... مشاهده
غمزه حرکت چشم و ابرو برای برانگیختن توجه دیگری، کرشمه،... مشاهده
غنج کرشمه، ناز مشاهده
غنچه گلی که هنوز باز نشده و برگهایش به هم فشرده اند ، م... مشاهده
غوغا صدای بلند، بانگ و فریاد مشاهده

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا