اسم دختر با ق

نام معنی نام جزییات
قدم خیر آن که دارای قدم مبارک است، خوش قدم مشاهده
قطره مقدار کمی از مایع که از جایی بچکد، چکه مشاهده
قشنگ زیبا، خوشگل مشاهده
قمر ماه، نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
قصیده نام یکی از قالب های شعر فارسی وعربی مشاهده
قاهره مؤنث قاهر،نام پایتخت مصر مشاهده
قدسی قدس(عربی + ی(فارسی) منسوب به قدس، ملکوتی مشاهده
قدسیه قدسی مشاهده
قدیسه مؤنث قدیس مشاهده
قرة العین نور دیده، روشنایی چشم، نام یکی از لحنهای قدیم موس... مشاهده
قرنفل معرب از یونانی، گلی زینتی معمولاً به رنگ قرمز یا ص... مشاهده
قشنگ گل گل زیبا ، دختری که چهره اش مثل گل زیبا و لطیف است مشاهده
قمرالزمان آن که در زمان خود چون ماه می درشد مشاهده
قمرالملوک آن که میان پادشاهان چون ماه می درخشد مشاهده
قمرتاج قمر(عربی) + تاج(فارسی) تاج ماه مشاهده
قمرسیما آن که چهره ای نورانی و زیبا چون ماه دارد مشاهده
قمرناز قمر(عربی) + ناز(فارسی) آن که چون ماه زیباست مشاهده
قمری نام پرنده ای کوچکتر از کبوتر، یاکریم مشاهده
قیدافه از شخصیتهای شاهنامه، نام زنی جهانجوی و بخشنده و پا... مشاهده
قیزبس دختر بس، در قدیم برای اینکه فرزند بعدی دختر نباشد... مشاهده