اسم دختر با ق

نام معنی نام جزییات
قاهره مؤنث قاهر،نام پایتخت مصر مشاهده
قدسی قدس(عربی + ی(فارسی) منسوب به قدس، ملکوتی مشاهده
قدسیه قدسی مشاهده
قدم خیر آن که دارای قدم مبارک است، خوش قدم مشاهده
قدیسه مؤنث قدیس مشاهده
قرة العین نور دیده، روشنایی چشم، نام یکی از لحنهای قدیم موس... مشاهده
قرنفل معرب از یونانی، گلی زینتی معمولاً به رنگ قرمز یا ص... مشاهده
قشنگ زیبا، خوشگل مشاهده
قشنگ گل گل زیبا ، دختری که چهره اش مثل گل زیبا و لطیف است مشاهده
قصیده نام یکی از قالب های شعر فارسی وعربی مشاهده
قطره مقدار کمی از مایع که از جایی بچکد، چکه مشاهده
قمر ماه، نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
قمرالزمان آن که در زمان خود چون ماه می درشد مشاهده
قمرالملوک آن که میان پادشاهان چون ماه می درخشد مشاهده
قمرتاج قمر(عربی) + تاج(فارسی) تاج ماه مشاهده