اسم پسر با ح

نام معنی نام جزییات
حسین نیکو، خوب، مصغر حسن ، نام امام سوم شیعیان مشاهده
حسام شمشیر تیز و برنده مشاهده
حامی حمایت کننده، پشتیبان مشاهده
حسن نیکو، زیبا ، نام امام دوم شیعیان مشاهده
حامد سپاسگزار مشاهده
حافظ نگهبان ، آن که تمام یا بخشی از قرآن را از حفظ کرده... مشاهده
حیدر شیر، لقب علی(ع) مشاهده
حمید ستوده ، از نامهای خداوند مشاهده
حسام الدین آن که در دفاع از دین چون شمشیری تیز وبرنده است مشاهده
حنان بخشاینده، از صفات خداوند مشاهده
حامین جمع حامی مشاهده
حمزه شیر، نام عموی پیامبر(ص) مشاهده
حنیف درست و پاک، راستین ، خداپرست مشاهده
حبیب دوست، یار، معشوق مشاهده
حارث کشاورز ، نام چند شخصیت تاریخی مشاهده
حنین اشتیاق، ناله، زاری مشاهده
حجت دلیل، برهان مشاهده
حسیب آن که دارای حسب و نسب است، بزرگوار مشاهده
حانان رحیم ، نام یکی از دلاوران در زمان داوود مشاهده
حبیب الله دوست و یار خداوند مشاهده
حاتم نام مردی بسیار سخاوتمند از قبیله طی مشاهده
حکیم دانا به علوم مختلف مشاهده
حفیظ حافظ نگهبان ، هوشمند و یادگیرنده مشاهده
حام حمایت کننده ، نام یکی از پسران نوح(ع) مشاهده
حمدالله آن که شکر و سپاس خدا را می گوید ، نام مورخ و جغراف... مشاهده
حافظ الدین آن که محافظ و نگهبان دین است مشاهده
حانون صاحب نعمت مشاهده
حبان نام یکی از صحابه پیامبر(ص) مشاهده
حجت الدین آن که دلیل و برهان دین است مشاهده
حرمت علی آن که شأن و حرمتی چون علی(ع) دارد یا به حرمت علی(ع... مشاهده
حزین اندوهگین، غمگین، لقب یکی از شاعران قرن دوازدهم، حز... مشاهده
حسن یوسف حسن(خوبی) + یوسف(عبری) گیاهی همیشه سبز از خانواده... مشاهده
حشمت الله بزرگی و شکوه خداوند مشاهده
حشمت اله نشانه شکوه و برزگی خداوند مشاهده
حصیل نام گیاهی است مشاهده
حلیم بردبار، شکیبا، از نامهای خداوند مشاهده
حمام کبوتر مشاهده
حمدالدین مرکب از حمد( سپاس، ستایش) + دین مشاهده
حمیدالدین ستوده شده در دین مشاهده
حمیدالله ستوده خداوند مشاهده
حمیم خویشاوند نزدیک - دوست و همراه بسیار صمیمی - آب جوش... مشاهده
حکمت فلسفه به ویژه فلسفه اسلامی ، خردمندی، فرزانگی مشاهده
حادید تند و تیز، نام روستایی بوده است مشاهده