اسم پسر با ح

نام معنی نام جزییات
حاتم نام مردی بسیار سخاوتمند از قبیله طی مشاهده
حادید تند و تیز، نام روستایی بوده است مشاهده
حارث کشاورز ، نام چند شخصیت تاریخی مشاهده
حافظ نگهبان ، آن که تمام یا بخشی از قرآن را از حفظ کرده... مشاهده
حافظ الدین آن که محافظ و نگهبان دین است مشاهده
حام حمایت کننده ، نام یکی از پسران نوح(ع) مشاهده
حامد سپاسگزار مشاهده
حامی حمایت کننده، پشتیبان مشاهده
حامین جمع حامی مشاهده
حانان رحیم ، نام یکی از دلاوران در زمان داوود مشاهده
حانون صاحب نعمت مشاهده
حبان نام یکی از صحابه پیامبر(ص) مشاهده
حبیب دوست، یار، معشوق مشاهده
حبیب الله دوست و یار خداوند مشاهده
حجت دلیل، برهان مشاهده