اسم پسر با ح

نام معنی نام جزییات
حجت الدین آن که دلیل و برهان دین است مشاهده
حرمت علی آن که شأن و حرمتی چون علی(ع) دارد یا به حرمت علی(ع... مشاهده
حزین اندوهگین، غمگین، لقب یکی از شاعران قرن دوازدهم، حز... مشاهده
حسام شمشیر تیز و برنده مشاهده
حسام الدین آن که در دفاع از دین چون شمشیری تیز وبرنده است مشاهده
حسن نیکو، زیبا ، نام امام دوم شیعیان مشاهده
حسن یوسف حسن(خوبی) + یوسف(عبری) گیاهی همیشه سبز از خانواده... مشاهده
حسیب آن که دارای حسب و نسب است، بزرگوار مشاهده
حسین نیکو، خوب، مصغر حسن ، نام امام سوم شیعیان مشاهده
حشمت الله بزرگی و شکوه خداوند مشاهده
حشمت اله نشانه شکوه و برزگی خداوند مشاهده
حصیل نام گیاهی است مشاهده
حفیظ حافظ نگهبان ، هوشمند و یادگیرنده مشاهده
حلیم بردبار، شکیبا، از نامهای خداوند مشاهده
حمام کبوتر مشاهده