اسم دختر با ص

نام معنی نام جزییات
صاباح ترکی از عربی صبح مشاهده
صاباح گل صاباح(ترکی) + گل(فارسی) مرکب از صاباح(صبح) + گل مشاهده
صابره مؤنث صابر مشاهده
صابرین جمع صابر ، بانوی صبور و شکیبا مشاهده
صادقه مونث صادق. راستگو و درستکار مشاهده
صالحه مؤنث صالح، شایسته و درستکار، نیک، خوب، دارای اعتقا... مشاهده
صبا نسیم ملایمی که از طرف شمال شرق می وزد، پیام رسان م... مشاهده
صباحت زیبایی، جمال مشاهده
صبح آسا صبح(عربی) + آسا(فارسی) مانند صبح سپید و روشن مشاهده
صبح جبین سپید چهره ، سپیدپیشانی مشاهده
صبح چهر صبح چهره،صبح(عربی) + چهره(فارسی) آن که چهره ای سپی... مشاهده
صبح چهره صبح(عربی) + چهره(فارسی) آن که چهره ای سپید چون صبح... مشاهده
صبرا بردباری در برابر سختی ها و ناملایمات ، شکیبایی ، ص... مشاهده
صبرناز صبر(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از صبر بردباری + ناز... مشاهده
صبرینه صبر(عربی) + ینه(فارسی) نام گیاهی است مشاهده