اسم دختر با ص

نام معنی نام جزییات
صبا نسیم ملایمی که از طرف شمال شرق می وزد، پیام رسان م... مشاهده
صدف نوعی جانور نرم تن که قدما اعتقاد داشتند اگر قطره ب... مشاهده
صنم بت، معشوق، دلبر مشاهده
صوفیا نوایی در موسیقی مشاهده
صهبا شرابی که مایل به سرخی باشد، شراب انگوری مشاهده
صحرا بیابان ، میدان جنگ ، دشت هموار مشاهده
صالحه مؤنث صالح، شایسته و درستکار، نیک، خوب، دارای اعتقا... مشاهده
صدیقه مؤنث صدیق، بسیار راستگو و درستکار، لقب عایشه همسر... مشاهده
صبرا بردباری در برابر سختی ها و ناملایمات ، شکیبایی ، ص... مشاهده
صفورا مصرف کننده اندوخته ها-خالی کننده ظروف- نام همسر حض... مشاهده
صغری مؤنث اصغر، زن کوچک تر و هر شیء مؤنث که کوچک باشد مشاهده
صونا صیانت ، خویشتنداری از گناه ، پارسایی مشاهده
صابرین جمع صابر ، بانوی صبور و شکیبا مشاهده
صفیه مؤنث صفی، نام یکی از همسران پیامبر(ص) مشاهده
صابره مؤنث صابر مشاهده
صدا انعکاس صوت، پژواک مشاهده
صنوبر معرب از فارسی، نام درختی همیشه سبز مشاهده
صاباح ترکی از عربی صبح مشاهده
صاباح گل صاباح(ترکی) + گل(فارسی) مرکب از صاباح(صبح) + گل مشاهده
صادقه مونث صادق. راستگو و درستکار مشاهده
صباحت زیبایی، جمال مشاهده
صبح آسا صبح(عربی) + آسا(فارسی) مانند صبح سپید و روشن مشاهده
صبح جبین سپید چهره ، سپیدپیشانی مشاهده
صبح چهر صبح چهره،صبح(عربی) + چهره(فارسی) آن که چهره ای سپی... مشاهده
صبح چهره صبح(عربی) + چهره(فارسی) آن که چهره ای سپید چون صبح... مشاهده
صبرناز صبر(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از صبر بردباری + ناز... مشاهده
صبرینه صبر(عربی) + ینه(فارسی) نام گیاهی است مشاهده
صبریه بردبار، شکیبا مشاهده
صحو حالت هوشیاری سالک پس از بی خودی مشاهده
صدپر گل سرخ مشاهده
صفاناز صفا(عربی) + ناز(فارسی) آن که دارای یکرنگی و زیبایی... مشاهده
صنم دخت صنم(عربی) + دخت(فارسی) دختر زیبارو و دلبر مشاهده
صنم رو صنم(عربی) + دخت(فارسی) آن که دارای صورت زیبا و دلب... مشاهده
صنم گل صنم(عربی) گل(فارسی) مرکب از صنم( بت) + گل مشاهده
صنم ناز صنم(عربی) + ناز(فارسی) دلبر زیبا و عشوه گر مشاهده