اسم پسر با ج

نام معنی نام جزییات
جانیار یاری دهنده جان ، نام مورخی از مردم بخارا مشاهده
جاوید همیشگی، ابدی مشاهده
جواد بخشنده ، از نامهای خدواند ، لقب امام نهم شیعیان مشاهده
جهان کیهان، عالم، گیتی ، به صورت پسوند و پیشوند همراه ب... مشاهده
جعفر جوی بزرگ ، نام امام ششم شیعیان ، نام برادر علی(ع)... مشاهده
جلال عظمت، بزرگی، شکوه مشاهده
جنید نام عارفی معروف در قرن سوم هجری مشاهده
جمشید جامشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه... مشاهده
جویان جوینده ، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی... مشاهده
جمال زیبایی مشاهده
جانی جاندار مشاهده
جاسم عامیانه قاسم مشاهده
جهانگیر فتح کننده جهان مشاهده
جبار نام یکی از صورتهای فلکی به شکل مردی که با حمایل یا... مشاهده
جلیل بلند مرتبه، بزرگوار، از نامهای خداوند مشاهده
جابر تسکین دهنده، آرامش بخش، تسلی دهنده ، از نامهای حضر... مشاهده
جهاندار خداوند ، نگهبان جهان، پادشاه مشاهده
جویا جستجو کننده، جوینده مشاهده
جان مهر مهربان جان مشاهده
جانعلی جان( بلند مرتبه) + علی(عربی) مشاهده
جاهد کوشا، ساعی مشاهده
جبرئیل جبریل،مرد خد ، نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل... مشاهده
جبریل جبرئیل،مرد خد ، نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل... مشاهده
جلال الدین شکوه و جلال دین ، نام شاعر و عارف بزرگ قرن هفتم، م... مشاهده
جهانیار یاور و یاور مردم جهان مشاهده
جابان نام سردار ایرانی در سده دوم یزدگردی مشاهده
جادی زعفران مشاهده
جارالل لقب زمخشری دانشمند معروف در قرن پنجم و ششم که استا... مشاهده
جالینوس نام پزشکی یونانی مشاهده
جاماسب جاماسپ، از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی، و... مشاهده
جاماسپ جاماسب ،از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی، و... مشاهده
جامشید جمشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه... مشاهده
جان افروز از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبی... مشاهده
جان افزا جان افزا مشاهده
جان بخشان جان بخش مشاهده
جان محمد جان ( روان) + محمد( ستوده شده) مشاهده
جانلی جان(فارسی) + لی(ترکی) جاندار، زنده مشاهده
جانوسیار جانوشیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدو... مشاهده
جانوشیار جانوسیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدو... مشاهده
جرجیس نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل مشاهده
جریر نام دانشمند معروف و مؤلف تاریخ طبری مشاهده
جستان نام پدر مرزبان نخستین پادشاه جستانیان مشاهده
جلایر نام شاعری ایرانی در زمان شاه اسماعیل اول صفوی مشاهده
جمال الدین زیبایی دین مشاهده
جمشاد پادشاه بزرگ و شاد مشاهده
جمهور پادشاه هند که نامش در شاهنامه امده است، عامّه مردم مشاهده
جندل از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان درگاه فریدو... مشاهده
جهان آفرین آفریننده جهان مشاهده
جهان بخش آن که جهان تحت سلطه اوست و می تواند آن را به کسی ب... مشاهده
جهان فر شکوه جهان مشاهده