اسم پسر با ج

نام معنی نام جزییات
جابان نام سردار ایرانی در سده دوم یزدگردی مشاهده
جابر تسکین دهنده، آرامش بخش، تسلی دهنده ، از نامهای حضر... مشاهده
جادی زعفران مشاهده
جادی طلب کننده بخشش ، خواهنده عطا مشاهده
جارالل لقب زمخشری دانشمند معروف در قرن پنجم و ششم که استا... مشاهده
جاسم عامیانه قاسم مشاهده
جالینوس نام پزشکی یونانی مشاهده
جاماسب جاماسپ، از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی، و... مشاهده
جاماسپ جاماسب ،از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی، و... مشاهده
جامشید جمشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه... مشاهده
جان افروز از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبی... مشاهده
جان افزا جان افزا مشاهده
جان بخشان جان بخش مشاهده
جان محمد جان ( روان) + محمد( ستوده شده) مشاهده
جان مهر مهربان جان مشاهده