اسم پسر با ج

نام معنی نام جزییات
جانعلی جان( بلند مرتبه) + علی(عربی) مشاهده
جانلی جان(فارسی) + لی(ترکی) جاندار، زنده مشاهده
جانوسیار جانوشیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدو... مشاهده
جانوشیار جانوسیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدو... مشاهده
جانی جاندار مشاهده
جانیار یاری دهنده جان ، نام مورخی از مردم بخارا مشاهده
جاهد کوشا، ساعی مشاهده
جاوید همیشگی، ابدی مشاهده
جبار نام یکی از صورتهای فلکی به شکل مردی که با حمایل یا... مشاهده
جبرئیل جبریل،مرد خد ، نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل... مشاهده
جبریل جبرئیل،مرد خد ، نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل... مشاهده
جرجیس نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل مشاهده
جریر نام دانشمند معروف و مؤلف تاریخ طبری مشاهده
جستان نام پدر مرزبان نخستین پادشاه جستانیان مشاهده
جعفر جوی بزرگ ، نام امام ششم شیعیان ، نام برادر علی(ع)... مشاهده