اسم پسر با ج

نام معنی نام جزییات
جهانسوز فتنه و آشوب به پا کننده در جهان ، بی اعتنا به جهان... مشاهده
جهانشاد آن که مردم جهان از او شادند مشاهده
جهانشید نور و روشنایی عالم مشاهده
جهانشیر دلاور در جهان مشاهده
جهانفر کسی که جهانیان به او افتخار کنند ، مایه شکوه و عظم... مشاهده
جهانگشای تسخیرکننده جهان، فاتح مشاهده
جهانیار یاور و یاور مردم جهان مشاهده
جهن از شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر افرسیاب توران... مشاهده
جوانشیر نام پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
جوانوی از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی دانا و دبیری بزرگ د... مشاهده