اسم پسر با پ

نام معنی نام جزییات
پارسا <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه پارسا با تلفظ /Pārsā/... مشاهده
پرهام برهان قاطع براهیم ابراهیم را معرب آن دانسته است مشاهده
پوریا نام پهلوان ایرانی معروف به پوریای ولی، نام اصلی وی... مشاهده
پویان پویا، پوینده مشاهده
پندار فکر، اندیشه، وهم، گمان، ریشه پنداشتن مشاهده
پویا آن که دارای حرکت و پیشروی است مشاهده
پدرام سرسبز، خرم‌ ، شاد و خوش مشاهده
پاشا پادشاه در امپراطوری عثمانی ،عنوان مقامات لشکری و ک... مشاهده
پرهان لقب حضرت ابراهیم و نامی در پارسی باستان مشاهده
پیمان عهد، قرار مشاهده
پادرا نگهبان آتش - مرکب از پاد به نگهبانی و محافظت + را... مشاهده
پاکان منسوب به پاک ، طاهر و پاکیزه ، تمیز و مرتب مشاهده
پارسیا منسوب به پارس ، مرد پارسی ، پسر ایرانی مشاهده
پرشان رزمجو مشاهده
پایا پایدار مشاهده
پیام الهام، وحی مشاهده
پژمان دلتنگ، غمگین مشاهده
پارسان نام روستایی در نزدیکی سیرجان مشاهده
پایار پایدار ، مقاوم مشاهده
پارس نام قومی از اقوام آریایی که در قسمت جنوبی ایران سک... مشاهده
پرداد نخستین آفریده مشاهده
پوربه پسر بهتر مشاهده
پولاد نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از... مشاهده
پیروز فاتح، فرخنده ، خوشحال، شاد ، نام چندتن از شخصیتهای... مشاهده
پاردیک نام پدربزرگ ساسان به نوشته سنگ نوشته کعبه زرتشت مشاهده
پارسیس شکل یونانی پارسی، پارسی، ایرانی مشاهده
پرویز از شخصیتهای شاهنامه، نام خسرو دوم پادشاه ساسانی مشاهده
پریام در افسانه های قدیم یونان، آخرین پادشاه تروا که شهر... مشاهده
پشنگ نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام برادرزا... مشاهده
پشوتن از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ و کتایون و برد... مشاهده
پاپریک نام گیاهی خوشبو است مشاهده
پاپک استوار ، پدر کوچک ، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور... مشاهده
پاتیرا فراوانی مشاهده
پادار ثابت مشاهده
پاداش جزا، اجر کار خوب، مکافات نیکی مشاهده
پاداشت جزا مشاهده
پادشا حاکم مشاهده
پارسوا خطه ، مرز ، کنار ، نام منطقه ای در غرب سرزمین ماده... مشاهده
پاره وان بانک مشاهده
پاره یار کارمند بانک مشاهده
پاساک نام برادرزاده داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
پاو نام پسر شاپور سردودمان اسپهبدان باوندی در طبرستان... مشاهده
پاکر نام پسر اُرُد پادشاه اشکانی مشاهده
پراهام پرهام مشاهده
پرشیا ایران مشاهده
پرمایه از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر فریدون پادشاه پیشدا... مشاهده
پرمودیه از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ساوه پادشاه ترک و هم... مشاهده
پژند نام گیاهی است مشاهده
پساک نام پسر اردوان و برازنده داریوش یکم پادشاه هخامنشی مشاهده
پسندیار اسفندیار مشاهده