اسم پسر با پ

نام معنی نام جزییات
پاپریک نام گیاهی خوشبو است مشاهده
پاپک استوار ، پدر کوچک ، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور... مشاهده
پاتیرا فراوانی مشاهده
پادار ثابت مشاهده
پاداش جزا، اجر کار خوب، مکافات نیکی مشاهده
پاداشت جزا مشاهده
پادرا نگهبان آتش - مرکب از پاد به نگهبانی و محافظت + را... مشاهده
پادشا حاکم مشاهده
پاردیک نام پدربزرگ ساسان به نوشته سنگ نوشته کعبه زرتشت مشاهده
پارس نام قومی از اقوام آریایی که در قسمت جنوبی ایران سک... مشاهده
پارسا پرهیزکار، مؤمن مشاهده
پارسان نام روستایی در نزدیکی سیرجان مشاهده
پارسوا خطه ، مرز ، کنار ، نام منطقه ای در غرب سرزمین ماده... مشاهده
پارسیا منسوب به پارس ، مرد پارسی ، پسر ایرانی مشاهده
پارسیس شکل یونانی پارسی، پارسی، ایرانی مشاهده