اسم پسر با پ

نام معنی نام جزییات
پرمودیه از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ساوه پادشاه ترک و هم... مشاهده
پرهام برهان قاطع براهیم ابراهیم را معرب آن دانسته است مشاهده
پرهان لقب حضرت ابراهیم و نامی در پارسی باستان مشاهده
پرویز از شخصیتهای شاهنامه، نام خسرو دوم پادشاه ساسانی مشاهده
پریام در افسانه های قدیم یونان، آخرین پادشاه تروا که شهر... مشاهده
پژمان دلتنگ، غمگین مشاهده
پژند نام گیاهی است مشاهده
پساک نام پسر اردوان و برازنده داریوش یکم پادشاه هخامنشی مشاهده
پسندیار اسفندیار مشاهده
پشتیسار یاور مشاهده
پشن پشنگ مشاهده
پشنگ نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام برادرزا... مشاهده
پشوتن از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ و کتایون و برد... مشاهده
پشین ز شخصیتهای شاهنامه، نام سومین پسر کیقباد (کی پشین)... مشاهده
پلاش بلاش مشاهده