اسم پسر با گ

نام معنی نام جزییات
گردو از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر بهرام چوبین سردار س... مشاهده
گرشاسب دارنده اسب لاغر،از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر نریما... مشاهده
گشتاسب گشتاسپ، دارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنام... مشاهده
گلشاه نخستین انسان روی زمین به عقیده پارسیان مشاهده
گوزل زیبا، پسر حوش چهره، پسر زیبا رو مشاهده
گیو از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوانان ب... مشاهده
گرامی محترم، عزیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر جاماسپ... مشاهده
گودرز از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشواد، از پهلوانان نا... مشاهده
گارنیک پری کوچک مشاهده
گایار یار بزرگ. یار قدرتمند مشاهده
گرازه از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی در سپاه کیکا... مشاهده
گرانخوار از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیر اردشیر بابکان، پادشا... مشاهده
گراهون از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری زابلی در سپاه گرشا... مشاهده
گردآزاد پهلوان آزاده، از پهلوانان حماسه ملی ایران مشاهده
گرداب از شخصیتهای گرشاسب نامه، نام پهلوانی ایرانی در سپا... مشاهده
گردگیر از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران افراسیاب تور... مشاهده
گرزم از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در زمان گش... مشاهده
گرزن تاجی که شاهان بر سر می گذاشتند مشاهده
گرستون از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار سپاه ماهوی سوری مشاهده
گرسیوز از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پشنگ و برادر افراسیاب... مشاهده
گرگین از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی پسر میلاد... مشاهده
گرمانک از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایر... مشاهده
گرمایل گرمانک، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رها... مشاهده
گروخان از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در د... مشاهده
گروی از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زره از سپاهیان افراسی... مشاهده
گژدهم از شخصیتهای شاهنامه، نام دژدار ایرانی در زمان نوذر... مشاهده
گستهم از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر نوذر پادشاه پیشدادی و... مشاهده
گشتاسپ دارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پ... مشاهده
گشسپ از شخصیتهای شاهنامه، نام جد بهرام چوبین سردار ساسا... مشاهده
گشواد کشواد مشاهده
گل بالا کسی که قد و قامتش مانند گل زیباست. مشاهده
گلباد کلباد، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیر... مشاهده
گلگله از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، از فرزندان... مشاهده
گلینوش از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار شیرویه پادشاه ساسان... مشاهده
گهار از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو سپاه... مشاهده
گورنگ نام برادر گرشاسپ و پدر نریمان مشاهده
گوشیار نام حکیمی از فارس مشاهده
گیارنگ کیارنگ، سردار و فرمانده مشاهده
گیلو نام وزیر و قهرمانی در منظومه ویس و رامین مشاهده