اسم پسر با گ

نام معنی نام جزییات
گارنیک پری کوچک مشاهده
گایار یار بزرگ. یار قدرتمند مشاهده
گرازه از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی در سپاه کیکا... مشاهده
گرامی محترم، عزیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر جاماسپ... مشاهده
گرانخوار از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیر اردشیر بابکان، پادشا... مشاهده
گراهون از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری زابلی در سپاه گرشا... مشاهده
گردآزاد پهلوان آزاده، از پهلوانان حماسه ملی ایران مشاهده
گرداب از شخصیتهای گرشاسب نامه، نام پهلوانی ایرانی در سپا... مشاهده
گردگیر از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران افراسیاب تور... مشاهده
گردو از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر بهرام چوبین سردار س... مشاهده
گرزم از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در زمان گش... مشاهده
گرزن تاجی که شاهان بر سر می گذاشتند مشاهده
گرستون از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار سپاه ماهوی سوری مشاهده
گرسیوز از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پشنگ و برادر افراسیاب... مشاهده
گرشاسب دارنده اسب لاغر،از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر نریما... مشاهده