اسم پسر با گ

نام معنی نام جزییات
گرگین از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی پسر میلاد... مشاهده
گرمانک از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایر... مشاهده
گرمایل گرمانک، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رها... مشاهده
گروخان از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در د... مشاهده
گروی از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زره از سپاهیان افراسی... مشاهده
گژدهم از شخصیتهای شاهنامه، نام دژدار ایرانی در زمان نوذر... مشاهده
گستهم از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر نوذر پادشاه پیشدادی و... مشاهده
گشتاسب گشتاسپ، دارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنام... مشاهده
گشتاسپ دارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پ... مشاهده
گشسپ از شخصیتهای شاهنامه، نام جد بهرام چوبین سردار ساسا... مشاهده
گشواد کشواد مشاهده
گل بالا کسی که قد و قامتش مانند گل زیباست. مشاهده
گلباد کلباد، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیر... مشاهده
گلشاه نخستین انسان روی زمین به عقیده پارسیان مشاهده
گلگله از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، از فرزندان... مشاهده