اسم دختر با ب

نام معنی نام جزییات
باران قطره های آب که بر اثر مایع شدن بخار آب موجود در جو... مشاهده
بهار نام اولین فصل سال، پس از زمستان و پیش از تابستان ،... مشاهده
بنیتا دختر بی همتای من مشاهده
بیتا بی همتا، بی نظیر مشاهده
بهاره منسوب به بهار، بهاری،متولد شده در بهار مشاهده
بارین بارندگی، بارش مشاهده
بشرا خبر خوب ، دختر خوش خبر ، بانوی خوش یمن مشاهده
بهارناز موجب فخر و نازش بهار مشاهده
بهسا بانوی خوش چهره ، دختر زیبا رو مشاهده
بشری بشارت، مژده مشاهده
بهناز مرکب از به (زیباتر، خوبتر) + ناز (کرشمه، غمزه) مشاهده
بهامین به ضم ب ، فصل بهار ، بهار مشاهده
بانو عنوانی احترام آمیز برای زنان، خانم، ملکه، به صورت... مشاهده
بنین نوعی گیاهی خوراکی کة در بهار می‏روید مشاهده
باوان بابان ، خانه ‏پدری مشاهده
بادام میوه ای کوچک و کشیده با دو پوسته یکی نرم و سبز و د... مشاهده
بلوط گیاهی درختی و جنگلی که میوه آن خوراکی است مشاهده
بهشت فردوس، جنت مشاهده
بیسان جالیز مشاهده
بهاران هنگام بهار، موسم بهار مشاهده
برفین سفید و زیبا مانند برف مشاهده
بهارا بهار مشاهده
بتول پاکدامن، پارسا، لقب فاطمه (س) و مریم (ع) مشاهده
بارلی بار(فارسی) + لی(ترکی) میوه دار، سودمند مشاهده
برزین باشکوه ، نام یکی از سرداران کیکاوس شاة ماد ،نام کو... مشاهده
بنفشه گلی که در فصل بهار می روید و دارای رنگهای گوناگون... مشاهده
بهتا مرکب از به (بهتر، خوبتر) + تا (یار، همتا) مشاهده
باور مجموعه اعتقادهایی که در یک جامعه مورد پذیرش قرار گ... مشاهده
بلور نام ماده معدنی جامد و شفاف مانند شیشه ، آنچه از جن... مشاهده
بهی به (میوه) مشاهده
برفی سفید و زیبا مانند برف مشاهده
بابان خانةپدری ، نام عشیرةایی درکردستان ، نام منطقةای در... مشاهده
بهارک مثل بهار، مانند بهار مشاهده
بهشته بهشت مشاهده
بنیا تو فرزند منی مشاهده
بهانه دلیل، علت مشاهده
بهدخت مرکب از به (بهتر، خوبتر) + دخت (دختر) مشاهده
بهرخ آن که چهره ای خوب و زیبا دارد مشاهده
بهارین منسوب به بهار، بهاری مشاهده
بهنوش مرکب از به (بهتر یا خوب) + نوش(عسل) مشاهده
بهین مرکب از بهین (بهترین) + آفرین (آفریننده) مشاهده
برلیان الماس تراش داده شده که درخشش و زیبایی خاصی دارد مشاهده
بژوین «بژوار» مشاهده
بمانی نامی که با آن طول عمر کودک را بخواهند مشاهده
بهشید مرکب از به (بهتر،خوبتر) + شید( روشنایی یا خورشید) مشاهده
بناز نازنین مشاهده
به آفرید به ( بهتر، خوبتر) + آفرید (آفریده)، از شخصیتهای ش... مشاهده
بی بی ناز بی بی( ترکی) + ناز(فارسی) ، بی بی عنوانی احترام آم... مشاهده
بریار قرار، عهد مشاهده
بفران معصوم و روپاک مانند برف مشاهده