اسم دختر با ب

نام معنی نام جزییات
بابان خانةپدری ، نام عشیرةایی درکردستان ، نام منطقةای در... مشاهده
بابوس نام پدر اورونت پادشاه ‏سکایی ، نام کوهی در بانه مشاهده
بابیلان لفظ نوازش دختر کوچک از روی محبت مشاهده
باپیو بادسنج مشاهده
باتوف نام گیاهی است با گلهای قرمز رنگ مشاهده
باتینوک آلاله مشاهده
باتینک غنچة تازه ‏شکفتة مشاهده
بادام میوه ای کوچک و کشیده با دو پوسته یکی نرم و سبز و د... مشاهده
بادامک بادام کوچک، نوعی درخت بادام مشاهده
بادر حرکت باد ،فرشتة مأمور باد مشاهده
بادر جوڵانةوةی با ،فریشتةی بةڒێو بةری با= حرکت باد ،فری... مشاهده
باران قطره های آب که بر اثر مایع شدن بخار آب موجود در جو... مشاهده
بارلی بار(فارسی) + لی(ترکی) میوه دار، سودمند مشاهده
بارنگ ریزش باران همراة باد مشاهده
بارنک نام درختی است مشاهده