اسم دختر با ب

نام معنی نام جزییات
بنفش «وةنةوش» مشاهده
بازور نام پرندةایی کوچک خاکستری رنگ مشاهده
بنگین زندانی ابد مشاهده
بنن شاة کوة، جای سخت درکوة مشاهده
باژوران جنوبیها ، طایفةایی از کردها مشاهده
باژیر شهر مشاهده
باژیلان محل وزش باد ، قبیلةایی از کردها کة در اطراف خانقین... مشاهده
باستینگ گل نو شکفتة مشاهده
باسکار قدرتمند ، توانمند در بحث و استدلال مشاهده
به آیین دارای آیین بهتر مشاهده
باشن خوب است. عالی است مشاهده
به خاتون به (فارسی) + خاتون (سغدی) بهترین بانو مشاهده
به گل مرکب از به( زیباتر) + گل مشاهده
باشیلا خانه ‏به ‏دوش مشاهده
باغان چند باغ میوة که ‏در کنار یکدیگر قرار دارند ، نام ر... مشاهده
بهارآفرین آفریننده بهار مشاهده
بافرین بآفرین لایق تحسین، درخور آفرین مشاهده
بهاررخ آن که چهره ای زیبا و شاداب چون بهار دارد مشاهده
بهارگل گلی که در بهار می روید مشاهده
بالنده آن که یا آنچه در حال رشد یا ترقی و پیشرفت است مشاهده
بالیده رشد و نمو کرده مشاهده
بالین کمکی دیوار و ستون ، چوبی که ‏پشت در نهند، کلون مشاهده
بهاور گرانبها - پر ارزش - مرکب از بها(ارزش) + پسوند دارن... مشاهده
بامک بامداد، صبح مشاهده
بامین نام روستایی در نزدیکی هرات مشاهده
بامیک بامی،درخشان، لقب شهر بلخ مشاهده
بهجت شادمانی مشاهده
بانواز باخبر ساختن مردم با صدای بلند مشاهده
بانوگشسب از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر رستم پهلوان شاهنامه... مشاهده
بهدیس مانند به(به میوه ای خوش عطر و بو) مشاهده
بهرامه ابریشم، بیدمشک مشاهده
بهرانه مرکب از بهر( سود، فایده) + انه (پسوند نسبت) مشاهده
بهرو خوبرو ، نیک منظر ، دختر زیبا ، خوش چهره مشاهده
بهروزه خوشبخت، سعادتمند، نام همسر شاه اسماعیل صفوی مشاهده
باوشین پنکه، بادبزن مشاهده
باوین صاحب ، از قبایل پراکندةکرد مشاهده
باکوت میوةایی که ‏توسط باد ریختة باشد مشاهده
بایخ پایداری ، ارزش، قدر مشاهده
بتسابه دختر، سوگند؛ نام همسر داوود(ع) و مادر سلیمان(ع) مشاهده
بتمان نام رودخانةای در کردستان مشاهده
بتین پرحرارت ، قدرتمند مشاهده
بهمن دخت دختری که در بهمن به دنطا آمده، دختر بهمن مشاهده
بچکول کوچک مشاهده
بخت آفرید آفریده بخت و اقبال مشاهده
بختان بد شانسی مشاهده
بختوان مدینه ‏فاضلة مشاهده
بخشین عفو کردن مشاهده
بهین بانو مرکب از بهین( بهترین) + بانو مشاهده
بدری منسوب به بدر، ماه تمام مشاهده
بهینه بهترین، خوبترین مشاهده