اسم دختر با ب

نام معنی نام جزییات
باغان چند باغ میوة که ‏در کنار یکدیگر قرار دارند ، نام ر... مشاهده
بافرین بآفرین لایق تحسین، درخور آفرین مشاهده
بالنده آن که یا آنچه در حال رشد یا ترقی و پیشرفت است مشاهده
بالیده رشد و نمو کرده مشاهده
بالین کمکی دیوار و ستون ، چوبی که ‏پشت در نهند، کلون مشاهده
بامک بامداد، صبح مشاهده
بامی درخشان، لقب شهر بلخ مشاهده
بامین نام روستایی در نزدیکی هرات مشاهده
بامیک بامی،درخشان، لقب شهر بلخ مشاهده
بانو عنوانی احترام آمیز برای زنان، خانم، ملکه، به صورت... مشاهده
بانو خانم. بی‌بی. خاتون مشاهده
بانو تپه کوچک مشاهده
بانواز باخبر ساختن مردم با صدای بلند مشاهده
بانوگشسب از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر رستم پهلوان شاهنامه... مشاهده
باوان بابان ، خانه ‏پدری مشاهده