اسم دختر با ب

نام معنی نام جزییات
باران قطره های آب که بر اثر مایع شدن بخار آب موجود در جو... مشاهده
بهار نام اولین فصل سال، پس از زمستان و پیش از تابستان ،... مشاهده
بنیتا دختر بی همتای من مشاهده
بیتا بی همتا، بی نظیر مشاهده
بهاره منسوب به بهار، بهاری،متولد شده در بهار مشاهده
بهارناز موجب فخر و نازش بهار مشاهده
بشری بشارت، مژده مشاهده
بشرا خبر خوب ، دختر خوش خبر ، بانوی خوش یمن مشاهده
بهسا بانوی خوش چهره ، دختر زیبا رو مشاهده
بارین بارندگی، بارش مشاهده
بهامین به ضم ب ، فصل بهار ، بهار مشاهده
بهناز مرکب از به (زیباتر، خوبتر) + ناز (کرشمه، غمزه) مشاهده
بنین نوعی گیاهی خوراکی کة در بهار می‏روید مشاهده
بهاران هنگام بهار، موسم بهار مشاهده
بتول پاکدامن، پارسا، لقب فاطمه (س) و مریم (ع) مشاهده
باوان بابان ، خانه ‏پدری مشاهده
بهارا بهار مشاهده
بانو عنوانی احترام آمیز برای زنان، خانم، ملکه، به صورت... مشاهده
برزین باشکوه ، نام یکی از سرداران کیکاوس شاة ماد ،نام کو... مشاهده
بهتا مرکب از به (بهتر، خوبتر) + تا (یار، همتا) مشاهده
بلوط گیاهی درختی و جنگلی که میوه آن خوراکی است مشاهده
بهشت فردوس، جنت مشاهده
بلور نام ماده معدنی جامد و شفاف مانند شیشه ، آنچه از جن... مشاهده
بیسان جالیز مشاهده
بهدخت مرکب از به (بهتر، خوبتر) + دخت (دختر) مشاهده
برفین سفید و زیبا مانند برف مشاهده
بارلی بار(فارسی) + لی(ترکی) میوه دار، سودمند مشاهده
بهشته بهشت مشاهده
بابان خانةپدری ، نام عشیرةایی درکردستان ، نام منطقةای در... مشاهده
بادام میوه ای کوچک و کشیده با دو پوسته یکی نرم و سبز و د... مشاهده
بنیا تو فرزند منی مشاهده
بهرخ آن که چهره ای خوب و زیبا دارد مشاهده
باور مجموعه اعتقادهایی که در یک جامعه مورد پذیرش قرار گ... مشاهده
بهارین منسوب به بهار، بهاری مشاهده
بهانه دلیل، علت مشاهده
بهی به (میوه) مشاهده
بهین مرکب از بهین (بهترین) + آفرین (آفریننده) مشاهده
برلیان الماس تراش داده شده که درخشش و زیبایی خاصی دارد مشاهده
بنفشه گلی که در فصل بهار می روید و دارای رنگهای گوناگون... مشاهده
بامی درخشان، لقب شهر بلخ مشاهده
بهشید مرکب از به (بهتر،خوبتر) + شید( روشنایی یا خورشید) مشاهده
بهنوش مرکب از به (بهتر یا خوب) + نوش(عسل) مشاهده
بی بی ناز بی بی( ترکی) + ناز(فارسی) ، بی بی عنوانی احترام آم... مشاهده
بی نظیر بی(فارسی) + نظیر(عربی) بی مانند، بی همتا مشاهده
برفی سفید و زیبا مانند برف مشاهده
بژوین «بژوار» مشاهده
بفران معصوم و روپاک مانند برف مشاهده
بلقیس ملکه شهر سبا که معاصر سلیمان بود و به دیدن او رفت مشاهده
بلین عهد، قرار مشاهده
بارنگ ریزش باران همراة باد مشاهده