اسم دختر با ب

نام معنی نام جزییات
بختوان مدینه ‏فاضلة مشاهده
بخشین عفو کردن مشاهده
بهین بانو مرکب از بهین( بهترین) + بانو مشاهده
بدری منسوب به بدر، ماه تمام مشاهده
بهینه بهترین، خوبترین مشاهده
بدن گل آن که بدنی لطیف و زیبا مشاهده
بوران دخت پوران دخت مشاهده
بورچین مرغابی ماده مشاهده
بوژنه شکوفه، غنچه مشاهده
بوستان بستان مشاهده
بونخوش خوشبو مشاهده
بوندار دارای بوی خوش مشاهده
بوکان زیبارویان ، عروسها ، نام شهری در کردستان مشاهده
بوکبویانی نو عروس مشاهده
بوکین خیمه ‏شب بازی مشاهده
بوین خوشبو مشاهده
بویه آرزو مشاهده
برزآفرید آفریده با شکوه، نام مادر فرود مشاهده
بکیل شخم زن مشاهده
بی بی ماه بی بی( ترکی) + ماه(فارسی) ، بی بی عنوانی احترام آم... مشاهده
بی توش همیشه ‏سایه مشاهده
بی خال بی نشان مشاهده
بی خم آرامش مشاهده
بی وینه بی نظیر مشاهده
برزی جای بلند، سکو ، کنایه ‏از بلند قامت مشاهده
بیانه « بةیان» مشاهده
برژان کار مشاهده
برژانگ مژة مشاهده
بیبون گلی وحشی کةدر کوهستانهای کردستان فراوان سبز می‏شود... مشاهده
برژنگ مژه مشاهده
برژول «برژانگ» ، پرز گل گندم یا جو مشاهده
برسیل نوعی گرد نان مشاهده
بیچم هیئت ،سیما مشاهده
برشیو عصرانة مشاهده
برف‌آب آبی که ‏از ذوب شدن برف سرازیر می‏شود و جویباری تشک... مشاهده
بیدخت نام ستاره زهره مشاهده
بیدگل نام شهری از بخش آران شهرستان کاشان مشاهده
برقه درخشیدن جسمی در مقابل تابش اشعه آفتاب یا هر چیز دی... مشاهده
برگام به ضم ب ، ابروهایم مشاهده
بیرون پرنده‌ای که محل زندگی ندارد مشاهده
بیری زنی که شیر می دوشد مشاهده
بیریفان دوشیدن شیر گوسفند توسط دختران در کوهستان هنگام بها... مشاهده
بیژه ویژه، خالص مشاهده
بیستان جالیز مشاهده
بیسو بی گمان ، کمینگاه ‏شکارچی مشاهده
بیشو بی حد، بی اندازه مشاهده
بیگم به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدی... مشاهده
بیلو جویبار کوتاه ‏مدت مشاهده
بینور دیدنی مشاهده
بینیار بیننده مشاهده