اسم دختر با ب

نام معنی نام جزییات
بیور بی بهره ، عدد میلیون در ریاضی مشاهده
بیوی انسان بی آزار ، سلامت مشاهده
بریا واژة ایکاش مشاهده
بیکژ هموار، صاف مشاهده
بیکن بدون رقیب، یگانة مشاهده