اسم دختر با ب

نام معنی نام جزییات
بريوان دختري که گوسفندان بازگشته از چراگاه را صدا ميزند. مشاهده
بیور بی بهره ، عدد میلیون در ریاضی مشاهده
بیوی انسان بی آزار ، سلامت مشاهده
بیکژ هموار، صاف مشاهده
بیکن بدون رقیب، یگانة مشاهده