اسم دختر با ب

نام معنی نام جزییات
بفران معصوم و روپاک مانند برف مشاهده
بلین عهد، قرار مشاهده
باریزان رواج ، برکت مشاهده
بامی درخشان، لقب شهر بلخ مشاهده
بی نظیر بی(فارسی) + نظیر(عربی) بی مانند، بی همتا مشاهده
بریا واژة ایکاش مشاهده
بهاردخت دختر بهار مشاهده
بهرو خوبرو ، نیک منظر ، دختر زیبا ، خوش چهره مشاهده
باوین صاحب ، از قبایل پراکندةکرد مشاهده
بیگرد بدون رقیب ، کنایه ‏از بسیار زیبا مشاهده
بسمه نام دختر اسماعیل (ع) مشاهده
بادامک بادام کوچک، نوعی درخت بادام مشاهده
بارنگ ریزش باران همراة باد مشاهده
بنان عنفوان مشاهده
به آفرین به (بهتر یا خوبتر) + آفرین (واژه تحسین) مشاهده
بهجت شادمانی مشاهده
باوند اصیل ، خانوادةایی معروف از کردها کةدر شمال ایران ح... مشاهده
بتین پرحرارت ، قدرتمند مشاهده
بچکول کوچک مشاهده
بهنواز مهربانترین فرد ، دختر مهربان ، مرکب از به و نواز ک... مشاهده
بختور بهروز، کامران،دارای روزگار خوش مشاهده
بهکامه مرکب از به( بهتر، خوبتر) + کامه ( آرزو) مشاهده
بهین دخت مرکب از بهین( بهترین) + دخت( دختر) مشاهده
بی بی گل بی بی(ترکی) + گل( فارسی)، بی بی عنوانی احترام آمیز... مشاهده
برشید بر( میوه) + شید ( خورشید) مشاهده
برگ به ضم ب ، ابرو مشاهده
برهون هاله، خرمن ماه مشاهده
برینداره آمبولانس مشاهده
بزان شکست دهنده،نام روستایی مشاهده
بزین «بةزان» مشاهده
بژدار سهامدار، شریک مشاهده
بژن قد و بالا مشاهده
بژول «برژانگ» مشاهده
بژیو قوت، مایة زندگی مشاهده
بابوس نام پدر اورونت پادشاه ‏سکایی ، نام کوهی در بانه مشاهده
بشدار سهیم، شریک مشاهده
بابیلان لفظ نوازش دختر کوچک از روی محبت مشاهده
بشکو شرکت سهامی مشاهده
باپیو بادسنج مشاهده
باتوف نام گیاهی است با گلهای قرمز رنگ مشاهده
بفرانبار هنگام باریدن برف ، نام اولین ماةزمستان، دی ماه مشاهده
باتینوک آلاله مشاهده
باتینک غنچة تازه ‏شکفتة مشاهده
بلار آدم شوخ طبع مشاهده
بادر حرکت باد ،فرشتة مأمور باد مشاهده
بلالوک آلوبالو مشاهده
بلقیا بلقیس مشاهده
بلنجه خرامان، صاحب خرام ، نوعی گل خوشبو وخوشرنگ مشاهده
بلواژ آبگینه مشاهده
بلورین بلور(عربی) + ین (فارسی) منسوب به بلور، شفاف و درخش... مشاهده