اسم دختر با ب

نام معنی نام جزییات
بنان عنفوان مشاهده
باریزان رواج ، برکت مشاهده
به آفرید به ( بهتر، خوبتر) + آفرید (آفریده)، از شخصیتهای ش... مشاهده
به آفرین به (بهتر یا خوبتر) + آفرین (واژه تحسین) مشاهده
بهاردخت دختر بهار مشاهده
بهارک مثل بهار، مانند بهار مشاهده
باوند اصیل ، خانوادةایی معروف از کردها کةدر شمال ایران ح... مشاهده
بهنواز مهربانترین فرد ، دختر مهربان ، مرکب از به و نواز ک... مشاهده
بختور بهروز، کامران،دارای روزگار خوش مشاهده
بهکامه مرکب از به( بهتر، خوبتر) + کامه ( آرزو) مشاهده
بهین دخت مرکب از بهین( بهترین) + دخت( دختر) مشاهده
برهون هاله، خرمن ماه مشاهده
بریار قرار، عهد مشاهده
برینداره آمبولانس مشاهده
بزان شکست دهنده،نام روستایی مشاهده
بزین «بةزان» مشاهده
بژدار سهامدار، شریک مشاهده
بژن قد و بالا مشاهده
بژول «برژانگ» مشاهده
بژیو قوت، مایة زندگی مشاهده
بسمه نام دختر اسماعیل (ع) مشاهده
بابوس نام پدر اورونت پادشاه ‏سکایی ، نام کوهی در بانه مشاهده
بشدار سهیم، شریک مشاهده
بابیلان لفظ نوازش دختر کوچک از روی محبت مشاهده
بشکو شرکت سهامی مشاهده
باپیو بادسنج مشاهده
باتوف نام گیاهی است با گلهای قرمز رنگ مشاهده
بفرانبار هنگام باریدن برف ، نام اولین ماةزمستان، دی ماه مشاهده
باتینوک آلاله مشاهده
باتینک غنچة تازه ‏شکفتة مشاهده
بلار آدم شوخ طبع مشاهده
بادامک بادام کوچک، نوعی درخت بادام مشاهده
بادر حرکت باد ،فرشتة مأمور باد مشاهده
بلالوک آلوبالو مشاهده
بلقیا بلقیس مشاهده
بلنجه خرامان، صاحب خرام ، نوعی گل خوشبو وخوشرنگ مشاهده
بلواژ آبگینه مشاهده
بلورین بلور(عربی) + ین (فارسی) منسوب به بلور، شفاف و درخش... مشاهده
بلیسه لهیب، شراره مشاهده
بمانی نامی که با آن طول عمر کودک را بخواهند مشاهده
بارنک نام درختی است مشاهده
باروشه بادبزن مشاهده
بناز نازنین مشاهده
باریز میوةایی که ‏به ‏وسیله ‏باد از درخت کندة می‏شود مشاهده
بناو نوعی درخت محکم و سخت کة بة خاطر سنگینی به زیر آب ف... مشاهده
بناوان کدبانو، خانةدار مشاهده
بازان جمع «باز» پرندة شکاری ، نام روستایی در کردستان ، د... مشاهده
بنرخ قیمتی مشاهده
بازنه النگو مشاهده
بازو نام آهنگی مشاهده