اسم دختر با ب

نام معنی نام جزییات
باروشه بادبزن مشاهده
باریز میوةایی که ‏به ‏وسیله ‏باد از درخت کندة می‏شود مشاهده
باریزان رواج ، برکت مشاهده
بارین بارندگی، بارش مشاهده
بازان جمع «باز» پرندة شکاری ، نام روستایی در کردستان ، د... مشاهده
بازنه النگو مشاهده
بازو نام آهنگی مشاهده
بازور نام پرندةایی کوچک خاکستری رنگ مشاهده
باژوران جنوبیها ، طایفةایی از کردها مشاهده
باژیر شهر مشاهده
باژیلان محل وزش باد ، قبیلةایی از کردها کة در اطراف خانقین... مشاهده
باستینگ گل نو شکفتة مشاهده
باسکار قدرتمند ، توانمند در بحث و استدلال مشاهده
باشن خوب است. عالی است مشاهده
باشیلا خانه ‏به ‏دوش مشاهده